KLASA: 550-01/11-01/01

UR.BR.: 2196/01-02-11-16

Vukovar, 16. lipnja 2011.

 

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

 

4. Sjednicu

Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

za

28. lipnja 2011. (utorak) u 10,00 sati

 

 

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

 

 

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Uvod, pozdrav
  2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
  3. Norijada – izvješće PP Vukovar
  4. Promjena članice Vijeća – Ured državne uprave u VSŽ
  5. Kampanja Vijeća za prevenciju prema roditeljima
  6. Razno

 

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog