intervencijski plan

Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 18. veljače 2015. godine (KLASA: 910-04/15-02/1, URBROJ: 538-05-1-2-2/0128-15-1) Grad Vukovar utvrđen je kao jedno od pilot područja za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Program integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva" investicijskog prioriteta 9b „Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima" Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja" investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti" Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020.
Grad Vukovar izradio je Intervencijski plan Grada Vukovara, odobren Odlukom o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Vukovara Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 15. ožujka 2017. godine (KLASA: 910-08/17-08/4, URBROJ: 538-06-1-2/011-17-4).
Gradsko vijeće Grada Vukovara na 34. sjednici, održanoj 22. veljače 2017. godine donosi Intervencijski plan Grada Vukovara izrađen u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Intervencijski plan Grada Vukovara sastoji se od dolje navedenih projekata:

  1. IZGRADNJA EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR
  2. REKONSTRUKCIJA ZGRADE RADNIČKOG DOMA U BOROVU NASELJU
  3. PROGRAM ZA SOCIJALNU KOHEZIJU I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI
  4. OBNOVA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU
  5. CENTRALNA KUHINJA ZA PREHRANU DJECE U VRTIĆIMA
  6. IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE
  7. RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU
  8. PROJEKT ADICA
  9. JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA
  10. RAZVOJ DODATNIH OBRAZOVNIH SADRŽAJA I MODERNIZACIJA SPORTSKE DVORANE BOROVO NASELJE