Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. veljače 2024. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. siječnja 2024.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od Jurice Gorupa, J.J. Strossmayera 110, Osijek, a koja se odnosi na omogućavanje izgradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije u funkciji proizvodnje električne energije (solarne elektrane)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 3. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od HEP ODS d.o.o. Kralja Zvonimira 96, Vinkovci, a koja se odnosi na unošenje novih trasa 20 kv I 35 kv podzemnog kabela elektroenergetske mreže u prostorne planove Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 4. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od UO za prostorno uređenje i imovinu, a koja se odnosi na ukidanje planiranog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja – gospodarske namjene i proširenje granica građevinskog područja grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 5. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, a koja se odnosi na promjenu namjene planirane prometnice
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 6. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od UO za društvene djelatnosti, a koja se odnosi na izmjenu namjene k.č. br. 6050 k.o. Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 7. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, a koja se odnosi na ukidanje dijelova trase planirane nerazvrstane ceste oko grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 8. Odlučivanje o inicijativi za izmjenu prostorno-planske dokumentacije upućene od HNK VUKOVAR 1991, Rudolfa Perišina 8, Vukovar, a koja se odnosi na korekciju koridora planirane prometnice te promjenu namjene dijela k.č. br. 17 k.o. Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 10. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 11. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 864/6 k.o. Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 14. Donošenje Programa izmjene i dopune Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 15. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 17. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Vukovar u 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i S. Tokić)
 18. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 19. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 22. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog