Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. studenog 2023. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća, održane 14. rujna 2023. i skraćenog zapisnika s 20. tematske sjednice Gradskog vijeća, održane 10. listopada 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Zeko)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Mujkić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i R. Rac)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i B. Marić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Tišov)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Krajnović)
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 8. Donošenje Odluke za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa – Energetska obnova višestambenih zgrada u gradu Vukovaru za 2023.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i G. Vicković)
 10. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 11. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vukovara (Republika Hrvatska) i Grada Čapljine (Bosna i Hercegovina)
  (Izvjestitelji. R. Rapan i K. Bilić)
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  (Izvjestitelji: J. Jukić i S. Tokić)
 14. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog