Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 21. prosinca 2023. (četvrtak), s početkom u 8.30 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća, održane 9. studenog 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 2. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 3. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u turizmu na području grada Vukovara za 2023. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 6. Donošenje Programa II. Izmjena Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 7. Donošenje Programa II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 8. Donošenje Programa II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2023,
  (Izvjestitelji: J. Jukić i G. Vicković)
 10. Donošenje Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Vukovara za razdoblje 2024-2026.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i G. Vicković)
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  (Izvjestitelji: J. Jukić i gradonačelnik)
 12. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  (Izvjestitelji: J. Jukić i gradonačelnik)
 13. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2024.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
 17. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog