Održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika. Od 19 prisutnih vijećnika, gradonačelniku je postavilo pitanje njih 3.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) postavila je najprije pitanje u ime Kluba vijećnika, a vezano za energetsku učinkovitost. Naime, prema prijedlogu tvrtke Tehnostan, a za namjenu energetske obnove stambene zgrade u Borovu naselju, stanovnici iste pozvani su da sredstvima pričuve sufinanciraju dio energetske obnove. Problematika se nalazi u tome, kako kaže vijećnica Gaća, ukoliko stanari pristanu na prijedlog, 60% troškova energetske obnove će biti financirano drugim sredstvima dok će ostalih 40% pasti na leđa vlasnika stanova uz podizanje iznosa pričuve. Pitanje je, ukoliko država financira 60% energetske obnove, može li Grad Vukovar sufinancirati jedan dio troška? Zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček kazao je kako je većina zgrada koja je energetski obnovljena podignula iznos pričuve. Grad Vukovar je u proračunu osigurao 3 milijuna kuna za tu namjenu, a do sada je Grad Vukovar sufinancirao iznos od 20%, dok je preostalih 20% palo na teret stanara zgrade. U budućnosti će Grad Vukovar sigurno sudjelovati u tim troškova. Direktor Tehnostana Kristijan Lovrenščak rekao je kako o detaljima ne može govoriti jer natječaj za zgrade još nije objavljen, a natječaj će sadržavati određene uvjete koje zgrade moraju ispunjavati da bi prošla kroz energetsku obnovu. Svakako, 60% potpore od strane Fonda za okoliš i energetsku učinkovitost je značajan i treba ga iskoristiti u ovome slučaju, zaključeno je.

Drugo pitanje odnosilo se na pitanje napuštenih životinja te pohvalila rad gradske uprave Grada Vukovara po tom pitanju. Vijećnicu Gaća zanimalo jesu li propisane određene sankcije za napuštanje životinja i kako će se riješiti pitanja napuštenih životinja. Gradonačelnik Penava rekao je kako se vrše razgovori s volonterima koji su aktivni na području grada po pitanju zbrinjavanja pasa i traže se rješenja kako bi se išlo u pravcu izgradnje skloništa. Pročelnik  Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je relevantno za sankcioniranje neodgovornih ljudi koji napuste životinje držati se zakona. Po pitanju smještaja životinja, Grad Vukovar je otvoren za sve dogovore na način koji zakon dozvoljava. Grad Vukovar velike nove izdvaja za zbrinjavanje napuštenih životinja i to radi na odgovoran način te se trudi na sve načine spriječiti probleme po tom pitanju. Grad Vukovar do sada je kaznio 5 osoba, a psi koji su pronađeni sa čipom vraćeni su vlasnicima koji su platili sve troškove.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) po pitanju elementarne nepogode upitao je koji je daljnji korak Grada Vukovara. Gradonačelnik Penava kazao je kako nema novih spoznaja po tom pitanja, čeka se odgovor Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar će učiniti sve što može kao i do sada putem resornog odjela. Reagirano je na vrijeme, a daljnji postupci su na razini države na što Grad Vukovar ne može utjecati.

Vijećnik Pavao Josić (Živi Zid) nastavno na pitanja postavljana na prethodnim sjednicama Gradskog vijeća, ponovno je uputio pitanje o Vodovodu grada Vukovara te iznos od 1.300.000 kuna doprinosa te plaćanje kazne u istom iznosu jer se smatra kako su ta sredstva nenamjenski potrošena. Direktor Vodovoda, Dario Tišov, pojasnio je izvješće Europskog ureda za borbu protiv prijevara koje je zaprimio Vodovod, a koje je pristiglo povodom prijave vijećnika Josića. U zaključku OLAF-a stoji kako navodi koji stoje u prijavi nisu utvrđeni istragom koja je provedena temeljem prijave.

Uslijedile su 23. točke dnevnog reda:

1. Donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara
2.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2020.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. iz Vukovara za 2018.
5.Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara za 2018.
6.Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara za 2018.
7.Donošenje Izmjena Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2019.
8.Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara u 2019.
9.Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
10.Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
11.Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
12.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2019.
13.Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2018. za Grad Vukovar
14.Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
15.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara
16.Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
17.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja komunalnog linijskog prijevoza
18.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
19.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području grada Vukovara
20.Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vukovaru
21.Donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
22.Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara
23. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima

Sve odluke usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.