Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. kolovoza 2018. (petak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća, održane 28. lipnja 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Nikšić)
2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Nikšić)
3. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.