Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 6. lipnja 2018., izglasano je i usvojeno 12 akata i to:

 1. Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Vukovara
 2. Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u području kulture i tehničke kulture za 2017.
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2017.
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovara za 2017.
 5. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2017.
 6. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara
 7. Odluka o izmjenama i dopunamaOdluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara
 8. Odluka o stjecanju nekretnine bez naknade
 9. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
 10. Odluka o uređenju prometa na području Grada Vukovara
 11. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
 12. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.