Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. studenog 2017., izglasano je i usvojeno 24 akata i to:

 

 1. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 1
 2. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 2
 3. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Gradske knjižnice Vukovar
 4. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Gradskog muzeja Vukovar
 5. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 6. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
 7. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg programa i financijskog plana za 2018. Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara
 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
 10. Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
 11. Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018.
 12. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.
 13. Program javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2018.
 14. Program javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
 15. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u Gradu Vukovaru za 2018.
 16. Proračuna Grada Vukovara za 2018.
 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2018.
 18. Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima
 19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 20. Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Vukovara
 21. Odluka o dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vukovara
 22. Odluka o dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Vukovar
 23. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 24. Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Vukovara

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.