Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 19. listopada 2017., izglasano je i usvojeno 27 akata i to:

 1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara 2013. do 2016.
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada za pedagošku 2016/17. Dječjeg vrtića Vukovar 1
 3. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2017/18. Dječjeg vrtića Vukovar 1
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada za pedagošku 2016/17. Dječjeg vrtića Vukovar 2
 5. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2017/18. Dječjeg vrtića Vukovar 2
 6. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar za 2016.
 7. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2016.
 8. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2016.
 9. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar za 2016.
 10. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar za 2016.
 11. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar za 2016.
 12. Odluka o usvajanju Obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1.1. 2017. do 30.6.2017.
 13. Odluka o prihvaćanju inicijative za preuzimanje osnivačkih prava nad osnovnim školama u Gradu Vukovaru
 14. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između društva VGZ d.o.o. i BIJUK-CNT d.o.o.
 15. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
 16. Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Vukovara
 17. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara za osnivanje trgovačkog društva
 18. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
 19. Odluka o poništenju Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
 20. Odluka o kupnji nekretnine kč broj 1825/1
 21. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
 22. Odluka o mjestima i uslovima trgovine na malo izvan prodavaonica
 23. Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje
 24. Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 25. Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
 26. Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
 27. Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.