Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. srpnja 2017., izglasano je i usvojeno 16 akata i to:

 

 1. Zaključak o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara

 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba u području kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovaru za 2016. godinu

 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2016. godinu

 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne skrbi I humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar u 2016. godini

 5. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu

 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara

 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

 8. a. Odluka o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi Vladimira Nazora 14-16 u Vukovaru

  b. Odluka o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi J. J. Strossmayera 5a i 5b u Vukovaru

  c. Odluka o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 83-85 u Vukovaru

  d. Odluka o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 87-89 u Vukovaru

  e. Odluka o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 79-81 u Vukovaru

  f.  Odluka o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi Dunavska 5 u Vukovaru

 9. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Vukovara

 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u gradskom vijeću grada Vukovara

 11. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje III. izmjena i dopuna PPUG Vukovar

 12. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje III. izmjena i dopuna GUP-a Vukovar

 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU Vučedol

 14. Program za mlade Grada Vukovara (2017-2020)

 15. Odluka o prodaji dijela k.č. br. 395/8 k.o. Vukovar

 16. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.