{gallery}2016/11/29/02{/gallery} Održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojemu je odgovarao zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček, a pitanja je imalo 10 vijećnika.

Vijećnika Nenada Bučka (HNS) zanimala je obnova i sanacija Ulice Stanka Vraza. Zamjenik gradonačelnika Marijan Plavliček je rekao kako je sanacija te i ostalih ulica u planu, no kako je spomenuta ulica obuhvaćena Projektom Vukovar, a po završetku istoga ulica će biti sanirana. Isto je potvrdila i direktorica Vodovoda grada Vukovara Milica Zebec, koja je rekla kako imaju obećanje izvođača radova da će sve biti završeno do kraja prosinca.
Bučko također konstatirao kako Gradsko vijeće Grada Vukovara do sada nije donijelo niti jednu strategiju osim one koja se odnosila na turizam, misleći na strategiju razvoja grada Vukovara, sporta i gospodarstva. Zamjenik Pavliček je odgovorio kako strategije imaju smisla samo onda kada se donose i ne predstavljaju "mrtvo slovo na papiru". Dodao je i da se strategija o sportu izrađuje i trebala bi vijećnike dočekati na vijećničkim klupama za dva do ti mjeseca. Strategija o razvoju grada Vukovara bit će donesena iduće godine te napominje kako je Grad Vukovar već uistinu puno napravio za stvaranje preduvjeta za razvoj grada Vukovara, a riječ je o otvaranju novih radnih mjesta, privlačenju investitora i novim zapošljavanjima koja će se nastaviti i u idućoj godini.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) na jednoj je od proteklih sjednica upitala koliko se ukupno novca od sume prihoda iz gradskog proračuna izdvaja za plaće djelatnika Grada Vukovara te je dobila pisani odgovor, no sada tvrdi kako isti nije točan jer u Nalazu iz Izvješća obavljene revizije Državnog ureda za reviziju za 2015. godine ne stoji isti iznos. Pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu Vlasta Šibalić je rekla kako je ranije postavljeno pitanje glasilo "Kolika je plaća u proračunu?" te je na isto dobila točan odgovor.

Vijećnika Zorana Konjevića (SDP) zanimalo kako teku planovi oko obnove unutrašnjosti zgrade Radničkog doma u središtu grada. Odgovorila je pročelnica UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ivana Arambašić rekavši kako je pripremljena potrebna projektna dokumentacija, no još uvijek se čeka otvaranje natječaja za kulturnu baštinu. Onoga trena kada natječaj bude otvoren projekt će biti kandidiran.

Predsjednik kluba vijećnika SDP-a Goran Bošnjak postavio je pitanje vezano uz Boksački klub Borovo koji od kolovoza ove godine ne prima mjesečne uplate, a koje bi trebao dobiti sukladno programu financiranja javnih potreba u sportu. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako u financijskim izvještajima kluba nije sve bilo u skladu s propisima, no kako je rekao, može se dogovoriti sastanak s predsjednikom kluba kako bi se detaljnije vidjelo o čemu je riječ jer nikome nije u interesu gašenje kluba.

Vijećnica Slavica Jelinić (HDSSB) je komentirala usvajanje HDSSB-ovog amandmana koji je uvršten u proračun za 2017. godinu, a koji se odnosi na sufinanciranje dadilja u ukupnom iznosu od 50 tisuća kuna te ju je zanimalo je li nadležni Upravni odjel krenuo u izmjenu. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Živanović je rekla kako se upućeni prijedlog odnosi na 2017. godinu, da bi se taj program unio u proračun potrebno je izmijeniti odluku o socijalnoj skrbi te da takva izmjena podrazumijeva stalno pravo o kojemu se treba razmišljati. Pročelnica je također podsjetila kako dadilje nisu u ingerenciji Grada Vukovara, no Grad će njihov rad poduprijeti. Naime, riječ je o sufinanciranju zapošljavanja dadilja, no pitanje je tko je uopće licenciran da bi takav posao mogao obavljati te ima li potrebne preduvjete što se tiče smještaja i svega ostaloga da bi to mogao ispuniti.

Predsjednik kluba vijećnika SDSS-a Dejan Drakulić prenio je pitanje jedne mještanke iz Borova naselja koja se požalila kako u pojedinim dijelovima ove gradske četvrti raste šikara te da je ova gradska četvrt manje uređena u odnosu na Vukovar. Pavliček je podsjetio kako se u protekle dvije godine doista puno uložilo u komunalnu infrastrukturu Borova naselja. Izdvojio je Vijenca Ruđera Boškovića, izgradnju spojne ceste između ulica 12 redarstvenika, Ante Starčevića i Domovinskoga rata te sanaciju i obnovu brojnih ulica. Problem Borova naselja u odnosu na ostatak grada je taj što je vlasnik brojnih parcela država, odnosno tvrtka Borovo d.d. te nije moguće ulaziti na te parcele bez njihove dozvole, a oni su ih dužni održavati.

Drakulić je prenio i upit građana vezan uz sanaciju i obnovu potpornih zidova u gradu Vukovaru, a pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović je objasnio kako su potporni zidovi u Vukovaru kompleksan problem jer između ostaloga sanaciju uvelike otežava pitanje podijeljenog vlasništva na kojemu se nalaze potporni zidovi. Naglasio je kako Vukovar ima potrebe za 4,7 kilometara potpornih zidova, što zahtjeva znatna financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije pa do samog izvođenja radova gdje se cijene penju na astronomske iznose. Po njegovim riječima Grad Vukovar će aplicirati prema Vukovarskoj razvojnoj agenciji koja će potom aplicirati prema EU fondovima, jer je riječ o procijenjenom iznosu od preko 100 milijuna kuna.

Vijećnika Nebojšu Vidovića (SDSS) je zanimalo je li u planu sanacija Ulice Boke Kotorske. Pavliček je rekao kako je početak radova na sanaciji spomenute ulice u planu iduće godine.

Vijećnika Srđana Kolara (SDSS) zanimalo je u kojoj je fazi obnova mjesnoga odbora na Trpinjskoj cesti i hoće li i sam prostor mjesnog odbora biti smješten u novoobnovljenoj zgradi. Pavliček je odgovorio kako bi službeno otvorenje trebalo biti u prosincu, a u navedenom prostoru će između ostaloga biti smještene prostorije mjesnog odbora, otvorit će se Pošta koja bi radila četiri sata dnevno, bit će postavljen bankomat, a u zgradi se nalazi i velika dvorana za razne namjene i društvene svrhe.

Vijećnica Mirjana Oreščanin (SDSS) imala je upit koji se odnosio na radno vrijeme tri blagajne za naplatu komunalnih usluga u gradu Vukovaru, koje rade do 13.30 sati gdje se računi naplaćuju bez dodatne naknade. Naime, zanimalo ju je može li se uvesti neki termin rada blagajne kada će i osobe koje su u radnom odnosu mogle podmiriti račune bez naknade. Predstavnici gradskih tvrtki koje imaju spomenute blagajne za naplatu komunalnih usluga - Komunalac, Tehnostan i Vodovod grada Vukovara pojasnili su kako blagajne imaju i radno vrijeme subotom kako bi građani ipak bili u prilici platiti račune, no da će razmotriti prijedlog.

Vijećnika Nebojšu Bajića (SNS) zanimalo je na što se odnosi stavka "Naknada za razvoj" na računima za vodu te uplaćuje li se taj iznos Gradu Vukovaru ili Vodovodu grada Vukovara?
Direktorica Vodovoda grada Vukovara Milica Zebec pojasnila je kako na svakome računu za vodu postoje dvije naknade za razvoj. Prva je naknada za razvoj Svjetske banke, a druga se odnosi na razvoj iz kojega se financira gradnja komunalnih vodnih građevina koje usvaja skupština Vodovoda. Prva naknada je rezultat odluke koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara po kojoj je dio sredstava trebalo osigurati od strane potrošača, a odnosi se na izgradnju glavnog spojnog kolektora. Kada je riječ o drugoj naknadi, temeljem odluke Gradskoga vijeća kvartalno se podnosi izvješće o potrošnji i korištenju tih sredstava iz naknade za razvoj. Ta sredstva se koriste za obnovu nenadanih kvarova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, odnosno sva uplaćena sredstva na ime naknade za razvoj koriste se strogo namjenski.

Uslijedilo je 9 točaka dnevnog reda.

Većinom glasova gradskih vijećnika donesene su sljedeće odluke: Odluka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2015/16. godinu Dječji vrtić Vukovar 1, Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016/17. godinu Dječji vrtić Vukovar 1, Odluka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2015/16. godinu Dječji vrtić Vukovar 2,
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016/17. godinu Dječji vrtić Vukovar 2, Odluka o otpisu potraživanja te Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Vukovar.

Donesen je i Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada" (UPU-1) i Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu postupka za povjeravanje komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora te je razmotren Nalaz iz Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2015. godinu.