KLASA: 550-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-12-10
Vukovar, 13. prosinca 2012.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

8. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
21. prosinca 2012. (petak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Predstavljanje novog načelnika Policijske postaje Vukovar
3. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
4. Kampanja „Čuvajmo naše"
5. Razno

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog