ODLUKA
o gradskim porezima (pročišćeni tekst)


I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: gradski porezi), njihova visina te način obračuna i plaćanja.

II VRSTE GRADSKIH POREZA

Članak2.

Gradski porezi su:

1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na tvrtku ili naziv,
4. porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak3.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3% od prodajne cijene pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Porez na potrošnju obračunava obveznik i plaća ga u roku 5 dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.


2. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 6.

Rješenje o utvrđivanju poreza donosi Porezna uprava Vukovar do 30. travnja godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju toga poreza.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 7.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

- pravne i fizičke osobe čija je vrijednost imovine preko 20 milijuna kuna ..................... 2.000,00 kuna

- samostalni ugostitelji u I. zoni Grada (prema Odluci o komunalnoj naknadi) .................. 1.200,00 kuna

- samostalni ugostitelji u II. zoni Grada.. .. 800,00 kuna

- samostalni ugostitelji u III. zoni Grada. .. 500,00 kuna

- ostale pravne osobe ................. 500,00 kuna

- ostale fizičke osobe ................. 200,00 kuna

Članak 8.

Ne smatraju se tvrtkom, odnosno nazivom natpisi na stolovima, klupama i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici, na kojima se prodaju živežne namirnice, kao ni natpisi što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima.

Članak 8a

Plaćanja poreza na tvrtku ili naziv oslobođeni su :

a)novi poduzetnici koji ujedno i zapošljavaju ,u razdoblju do tri godine,
b)postojeći poduzetnici koji povećavaju zapošljavanje,u razdoblju do tri godine.

Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza donosi Gradsko poglavarstvo na zahtjev poduzetnika koji udovolji uvjetima iz stavka 1.ovog članka.

Članak 9.

Rješenje o utvrđivanju poreza na tvrtku ili naziv donosi Porezna uprava Vukovar do 31. siječnja godine za koju se porez utvrđuje.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku 15 dana od dana dostave Rješenja kojim je porez na tvrtku ili naziv utvrđen.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se razmjernii dio poreza na tvrtku ili naziv.

 

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 10.

Javnom površinom smatraju se javne prometne površine, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, trgovi, parkovi te ostale javne površine (autobusni kolodvor i stajališta, željeznički kolodvor, benzinske crpke, otvoreni prostori oko zgrada, kupališta i sl.).

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 5% na iznos zakupnine.

Članak 12.

"Rješenje o utvrđivanju poreza na korištenje javnih po­vršina donosi Porezna uprava Vukovar u roku 15 dana od dana prijema Ugovora o davanju u zakup javne po­vršine.

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja dužan je u roku 15 dana od sklapanja Ugovora o davanju u zakup javne površine isti dostaviti Poreznoj upravi Vukovar.”

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza.

 

III. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 14.

Obveznici gradskih poreza dužni su svaku promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Poreznoj upravi Vukovar u roku 15 dana od dana nastale promjene.

Članak 15.

Odredbe propisa o porezu na dohodak shodno se primjenjuju prilikom utvrđivanja, naplate, žalbi i ostalih radnji i postupaka u vezi s naplatom poreza iz ove Odluke.

Članak 16.

Poreznoj upravi Vukovar prenose se u cijelosti poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih poreza iz ove Odluke.

Članak 17.

Poreznoj upravi Vukovar za obavljanje poslova iz članka 16. ove Odluke pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 18.

Ovlašćuje se Zavod za platni promet Vukovar da naknadu iz članka 17. ove Odluke obračuna i uplati u državni proračun.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 8/97).