Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 9. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 14 akata i to:

 1. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2017.godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
 2. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2017. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
 3. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Gradske knjižnice Vukovar
 4. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Gradskog muzeja Vukovar
 5. Odluka o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 6. Odluka o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
 7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 9. Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 10. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
 12. Proračun Grada Vukovara za 2017. godinu 
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.