Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. travnja 2023. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća, održane 29. ožujka 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2022. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Z. Jukić)
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  (Izvjestitelji: J. Jukić i gradonačelnik)
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  (Izvjestitelji: J. Jukić i gradonačelnik)
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Dimić)
 6. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog