Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 24. listopada 2022. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća održane 15. rujna 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Zaključaka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijalogu među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Zeko)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Foriš)
 5. Donošenje pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 8. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog