{gallery}2014/11/28/02{/gallery} U projekt su se uključili učenici i učenice srednjih škola iz Osijeka koji su sami izradili scenografiju za predstavu. Učenici su sami osmislili tekst te su se kroz 28 radionica, marljivo pripremali za konačnu izvedbu koja je bila u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku u rujnu 2014.godine. Publika je s oduševljenjem prihvatila predstavu, a tomu u prilog govori i činjenica da se predstava ponovno održava sada u Vukovaru. Učenici su ovom predstavom prikazali različite vrste nasilja te osobe koje najčešće sudjeluju u nasilju, a to su: počinitelji nasilja, žrtve nasilja te pasivni promatrači.

PRONI Centar za socijalno podučavanje je, zajedno s članovima Savjetodavnog odbora Info Centra za mlade Vukovar, nakon predstave održao edukativno-informativnu radionicu namijenjenu mladim Vukovarskim srednjoškolcima (njih 60) i to u tri fokus grupe s tri teme: Ovisnost o modernim tehnologijama (Facilitator – Nikola Johnny Mirković, Europski dom Vukovar), Ovisnost o opojnim sredstvima (Facilitator – Goran Jelenić, PRONI Centar – Info Centar za mlade Vukovar) i Nasilje (s naglaskom na nasilje među mladima) (Facilitator – Nenad Hajduković, PP Vukovar).

U edukativno-informativnoj radionici sudjelovali su učenici sljedećih srednjih škola: Ekonomska škola Vukovar, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Strukovna škola Vukovar i Gimnazija Vukovar.

Kroz diskusiju s mladim srednjoškolcima u fokus grupama moglo se vidjeti kako oni vide nasilje i ovisnosti oko sebe, a i kako se dalje može raditi na prevenciji istih na području lokalne zajednice. Također, putem informacija, usmenih i pismenih, dobili su uvid u popis institucija i udruga koje se bave prevencijom nasilja i ovisnosti među mladim ljudima.

Nakon što je svaka fokus grupa prodiskutirala o određenoj temi i donijela određene zaključke, sve tri grupe su se spojile u jednu i po jedan učenik/učenica i facilitator grupe iznijeli su zaključke pojedine diskusije. Generalni zaključak svih triju grupa bio je da ima prostora za edukaciju i dodatno obrazovanje mladih ljudi, te edukativno informativne radionice poput ovih gdje bi mogli razmijeniti mišljenja u svrhu oslobađanja od sterotipa i predrasuda te tako više uvažavali međusobne razlike, učili o toleranciji i kako bi ta znanja mogli prenijeti drugima.

Ova aktivnost se održava u okviru projekta Lokalni Info Centar za mlade Vukovar financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i sredstvima Grada Vukovara, a partneri na provedbi su Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru, Europski dom Vukovar, HZZ i Policija u zajednici.