Ispis
Kategorija: Natječaji

KLASA: 112-01/20-01/9
URBROJ: 2196/01-7-20-12
Vukovar, 03. kolovoza 2020. godine

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, donosi

 

ODLUKU O
PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

I. Poništava se Oglas za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo, KLASA: 112-01/20-01/10, URBROJ: 2196/01-7-20-2, objavljen 14. srpnja 2020. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

III. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Pročelnik:

Dražen Čulig, dipl.ing.prometa