Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. ožujka 2016., izglasano je i usvojeno 6 akata:

  1. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u gradu Vukovaru za 2016. U područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
  2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
  4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
  6. Odluka o pristupanju Grada Vukovara Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.