Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. svibnja 2012., izglasano je i usvojeno osam akata i to:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Vukovarska razvojna agencija d.o.o., Vukovar

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju PPU-a Grada Vukovara

3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Grada Vukovara

4. Statut o izmjeni Statuta Grada Vukovara

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim odborima

6. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.

7. Odluka o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina između Grada Vukovara i trgovačkog društva Vukovaršped d.o.o., Vukovar

8. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vukovar za kratkoročno zaduženje