Temeljem članka 2. Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), Odluke o poticajnim mjerama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (Klasa: 320-01/17-01/69, Urbroj: 2196/01-02-18-5 od 2. ožujka 2018.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje slijedeći:

J A V N I P O Z I V

za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora za provedbu projekata/programa koji imaju za cilj bolje pozicioniranje malih poljoprivrednika s područja grada Vukovara te podizanje njihove konkurentnosti kroz udruživanje i zajednički nastup na tržištu.

Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 3. travnja 2018. g.

2. UVJETI ZA DODJELU POTPORE TE VISINA POTPORE

Za potporu se mogu kandidirati zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14) te koje zadovoljavaju slijedeće uvjete:
- koje imaju sjedište na području grada Vukovara
- koji imaju za cilj bolje pozicioniranje malih poljoprivrednika s područja grada Vukovara te podizanje njihove konkurentnosti kroz udruživanje i zajednički nastup na tržištu
- koje posluju minimalno 24 mjeseca na području grada Vukovara
- koje imaju više od 80% članova zadruge koji su nositelji/članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s područja grada Vukovara
- koje imaju kontinuirano 12 mjeseci minimalno 1 zaposlenog s područja grada Vukovara
- koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja Javnog poziva
- koje su uz zahtjev priložile cjelokupnu propisanu dokumentaciju na način i oblicima propisanim ovim Javnim pozivom
- koje imaju podmirene obveze prema državi i Gradu Vukovaru
Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 200.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna. Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore ukoliko je isti u sustavu PDV-a.

3. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpore se mogu odobriti za jednu ili više dolje navedenih aktivnosti projekta koji ima za cilj bolje pozicioniranje malih poljoprivrednika s područja grada Vukovara te podizanje njihove konkurentnosti kroz udruživanje i zajednički nastup na tržištu:
1. Poslovanje zadruge
2. Ulaganje u prostor za rad zadruge
3. Ulaganje u nabavu opreme
4. Ulaganje u nabavu sirovina i repromaterijala
5. Marketinške aktivnosti
Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali od 1. siječnja 2018. g., a odnose se na sljedeće troškove:
- troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora;
- troškovi vezani uz nabavu opreme, alata i inventara
- troškovi vezani uz nabavu sirovine i repromaterijala (najviše do 40% od ukupnog iznosa odobrene potpore);
- troškovi izrade marketinškog plana, promotivnog materijala i web-stranica;
- troškovi organizacije i sudjelovanja na sajmovima
- troškovi zakupa poslovnog prostora (najviše 12 mjeseci)
- troškovi režija zadruge
- trošak plaće upravitelja zadruge u vrijeme trajanja projekta (najviše 12 mjeseci)
- trošak plaće zaposlenika u vrijeme trajanja projekta (najviše 12 mjeseci)
- troškovi usluga knjigovodstva zadruge

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na propisanome obrascu „Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora" uz propisanu dokumentaciju (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dodjelu potpore) koji je objavljen na web stranici Grada Vukovara.

Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

Uz Zahtjev za dodjelu potpore čiji su sastavni dio projektni prijedlog i tablica proračuna projekta, podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:
1) dokaz o pravnome statusu podnositelja zahtjeva s registriranom djelatnošću (preslika rješenja ili izvatka iz sudskoga registra);
2) preslika pravila zadruge;
3) dokaz da je 80% članova zadruge nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s područja grada Vukovara;
4) potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
5) potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
6) potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obavezni ispuniti i potpisati i podnositelji zahtjeva koji nisu koristili potpore male vrijednosti);
7) potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
8) popis članova zadruge sa stanjem na dan podnošenja zahtjeva, potpisan od strane upravitelja i ovjeren pečatom zadruge;
9) proračun/troškovnik za projektne aktivnosti, odnosno troškove za koje se traži potpora;
10) preslika žiro-računa zadruge s pripadajućim IBAN brojem
11) Transakcija 117 (izdaje HZMO)

Zahtjevi s naznakom „Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora – NE OTVARATI" se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:
GRAD VUKOVAR,
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU
32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

 

5. POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

Postupak odobravanja i dodjele potpora sastoji se od sljedećih faza:
1. administrativna provjera;
2. provjera tablice proračuna projekta;
3. prijedlog Povjerenstva o korisnicima potpore
4. utvrđivanje Liste korisnika za dodjelu potpore.

Upravni odjel će obaviti administrativnu provjeru i provjeru tablice proračuna pristiglih zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom.

Podnositelji zahtjeva, onih što su nepotpuni i nepravovremeni, onih što nisu podneseni
na propisani način, onih što ne ispunjavaju uvjete, onih što nisu povezani s prihvatljivim projektnim aktivnostima će biti pisano obaviješteni o neuvrštavanju na Listu korisnika za dodjelu potpora.
Tablica proračuna projekta sastavni je dio zahtjeva i služi za sustavni prikaz troškova i aktivnosti temeljem kojih se traži potpora. U tablici proračuna projekta, svi troškovi moraju biti jasno iskazani, povezani s prihvatljivim projektnim aktivnostima te neophodni za ostvarivanje ciljeva projekta.
Ukoliko se provjerom tablice proračuna ustanovi potreba dodatnog pojašnjenja predviđenih projektnih aktivnosti i troškova, brisanja neprihvatljivih projektnih aktivnosti i troškova te smanjivanja precijenjenih troškova kontaktirat će se podnositelj zahtjeva.
Svaki trošak za koji se provjerom ustanovi da nije prihvatljiv, bit će isključen iz tablice proračuna projekta. Postupkom provjere proračuna utvrđuje se konačna tablica proračuna koja je sastavni dio ugovora o dodjeli potpore.
Ukoliko se provjerom tablice proračuna iskaže iznos za dodjelu potpore koji je niži od određenog najnižeg pojedinačnog iznosa potpore, zahtjev će biti odbijen, a podnositelj zahtjeva bit će pisano obaviješten o odbijanju zahtjeva s obrazloženjem.
Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom koji su zadovoljili administrativnu provjeru i provjeru tablice proračuna projekta upućuju se tročlanom Povjerenstvu za dodjelu potpora iz ovog Javnog poziva koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo izrađuje prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore te ga upućuje Gradonačelniku.

Gradonačelnik odlukom utvrđuje Listu korisnika potpora na temelju prijedloga Povjerenstva.

Korisnici potpore s navedene Liste biti će pisano obaviješteni o dodjeli potpore.

Grad Vukovar korisnicima potpore isplaćuje odobrena sredstva na poslovni račun.

Grad Vukovar će s korisnikom potpore sklopiti ugovor o dodjeli potpore, čime će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Korisnik potpore je, pri sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, dužan dostaviti:
- solemniziranu bjanko zadužnicu kao instrument naplate dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u slučaju nenamjenskog korištenja potpore, ili u slučaju naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onoga koji je bio osnovom za dodjelu potpore, ili u slučaju nepridržavanja obveza iz ugovora o dodjeli potpore, odnosno ako korisnik potpore ne izvrši povrat potpore po utvrđenim ugovornim odredbama;

Korisniku potpore će se dostavljena solemnizirana bjanko zadužnica vratiti nakon što
Povjerenstvo prihvati završni izvještaj o provedbi projekta.

Ako korisnik potpore ne sklopi ugovor o dodjeli potpore i/ili ne dostavi solemniziranu bjanko zadužnicu i/ili ugovor o radu za osobu zaposlenu na projektu, smatrat će se da je odustao od dodijeljene potpore.

Obveza korisnika potpore je da projektne aktivnosti, na temelju čega mu je odobrena potpora, provede u cijelosti, sukladno konačnoj tablici proračuna.

Maksimalni rok provedbe projektnih aktivnosti je 1 godina od dana potpisivanja ugovora o dodjeli potpore.
6. PROPISANA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE I KONTROLU NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORE
Korisnik potpore dužan je u maksimalnome roku od 30 dana od završetka provedbe projekta Odjelu dostaviti dokaze o namjenskome korištenju sredstava i ostvarenim učincima, odnosno završni izvještaj o provedbi projekta i ostvarenim rezultatima te dokaze o namjenskom korištenju sredstava (računi i bankovni izvodi s poslovnog računa čime se dokazuje izvršeno plaćanje).
Ponude i predračuni nisu prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju sredstava. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, carinske deklaracije, kompenzacija i cesija se ne prihvaćaju kao dokaz o izvršenome plaćanju.
Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuju Grad Vukovar i drugi davatelji državnih potpora.
Odjel će provoditi kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Korisnici potpore kod kojih se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava su dužni vratiti doznačenu potporu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povratom sredstava.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-01/18-01/2
URBROJ: 2196/01-02-18-2
Vukovar, 23. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK:

Ivan Penava, prof

 

Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora

Obrazac proračuna

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti