Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava: IZGRADNJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U VUKOVARU U ULICI JOSIPA JURJA STROSSMAYERA na novoformiranoj k.č. br. 1806/1 k.o. Vukovar (koja nastaje spajanjem k.č. br. 1806/1, 1807/2, novoformirane k.č. br. 1808/2 (nastaje od 1808/1), novoformirane k.č. br. 1809/2 (nastaje od 1809/1), novoformirane k.č. br. 1804/9 (nastaje od 1804/2) i novoformirane k.č. br. 1805/2 (nastaje od 1805)) te pješačke površine na dijelu novoformirane k.č. br. 1804/2 (nastaje od 1804/2) sve u k.o. Vukovar (Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera), a koje se priključuje na prometnu površinu preko kolnog prolaza na k.č. br. 1804/1 k.o. Vukovar.

Tekst  JAVNOG POZIVA