R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

     

GRAD VUKOVAR

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

           

KLASA:  112-01/20-01/2

URBROJ: 2196/01-5-20-18

Vukovar,  7. veljače 2020.

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto: Administrativni tajnik za gospodarstvo, za obavljanje poslova: asistent voditelja na upravljanju projektima: Panona net i VukovART – luka umjetnosti,  na određeno vrijeme na 24 mjeseca u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 20. siječnja 2020. godine i na službenoj web-stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA

prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

DANIJELA GALIĆ

16,5

     

Rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Povjerenstvo za provedbu oglasa