R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

             GRAD VUKOVAR

             UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

             POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

             POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

           

KLASA:  112-01/20-01/2

URBROJ: 2196/01-5-20-17

Vukovar,  7. veljače 2020.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto: Administrativni tajnik za gospodarstvo, za obavljanje poslova: asistent voditelja na upravljanju projektima: Panona net i VukovART – luka umjetnosti,  na određeno vrijeme na 24 mjeseca u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 20. siječnja 2020. godine i na službenoj web-stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

O B A V I J E S T

o rezultatima pisanog testiranja

      Na pisanom testiranju, održanom dana 7. veljače 2020. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

DANIJELA GALIĆ

6,5

      Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu oglasa dana 7. veljače 2020., s početkom u 10,30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.  

Ova obavijest se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Povjerenstvo za provedbu oglasa