R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA         

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

KLASA:  112-01/20-01/2
URBROJ: 2196/01-5-20-2
Vukovar,  20. siječnja 2020.

 

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu na radno mjesto Administrativni tajnik za gospodarstvo, za obavljanje poslova: asistent voditelja na upravljanju projektima: Panona net i VukovART – luka umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme na 24 mjeseca, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara, uz sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (″Narodne novine″ broj 121/17 i 98/19), čl. 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (″Narodne novine″ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (″Narodne novine″ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan se u prijavi na  Oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga Oglasa i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:                        

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  Oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te dokaz da raniji radni odnos nije prestao uslijed skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na Oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim Oglasem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na Oglas na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (″Narodne novine″ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

                                              

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na Oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili odgovarajućeg dokumenta),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a i b):
 1. elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
 2. potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara),
 • presliku vozačke dozvole za B kategoriju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na  Oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom Ne otvaraj –  Oglas” putem pošte na adresu:

Grad Vukovar,

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za administrativni tajnik za gospodarstvo

za obavljanje poslova: asistent voditelja na upravljanju projektima:

Panona net i VukovART – luka umjetnosti,

Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar

ili se predaju neposredno na istoj adresi, ured broj 1, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje -  Područni ured Vukovar.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.

            Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog  Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  Oglas i takva prijava neće biti razmatrana te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti, osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

            Za kandidate prijavljene na  Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na  Oglas.

            O rezultatima  Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, te prijavom na ovaj Oglas pristaju da se njihovi osobni podatci objave na službenoj web stranici  i oglasnoj ploči Grada Vukovara u svrhu objave rezultata i poziva na testiranje.

Kandidati prijavom na Oglas pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog  Oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe Oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Oglasa. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

                                                                                              PROČELNICA:

                                                                                              Marijana Grubišić, dipl. oec.

Obavijest i uputa kandidatima
Izjava o nepostojanju zapreka