Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99.,117/01., 36/02., 96/03., 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 36. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 27-19/07 od  04.11.2019. godine, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

I

Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe imenuje se na vrijeme od četiri godine.

II

Za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe  može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 1. najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski studij iz područja zaštite od požara
 2. položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 3. najmanje 5 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 4. osoba nekažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 5. tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove.

Prednost pri prijemu ima kandidat s prebivalištem u gradu Vukovaru, što se dokazuje potvrdom o prebivalištu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • liječničko uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • dokaz o radnom iskustvu

III

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta  mogu se dostaviti poštom na adresu:

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, 32000 Vukovar, Trg Matije Gupca 2  ili neposredno u prostorije Javne vatrogasne postrojbe Vukovar.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave pristigle nakon određenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                       UPRAVNO VIJEĆE JAVNE

                                                                       VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR