KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 2196/01-7-19-2
Vukovar, 11. rujna 2019.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje


OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto

Administrativni referent (1 izvršitelj/ica).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a i to:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

te sljedeće posebne uvjete:
• gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje, četverogodišnje strukovno obrazovanje upravnog, građevinskog ili ekonomskog smjera,
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• položen državni stručni ispit.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne / regionalne / samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("NN" broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("NN" broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog Natječaja, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenoj Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052 .
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine mogu su se pozvati u prijavi na oglas na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj -Prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“ putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu oglasa – Administrativni referent -, Dr. F. Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi ured broj 1, u roku 8 dana od dana objave Oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Kandidati prijavom na oglas pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
Na službenoj internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj službenoj internet stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.PROČELNIK:
Dražen Čulig, dipl.ing.prometa

Obavijest i upute kandidatima
Izjava o nepostojanju zapreka