Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA:012-03/18-01/01 URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-01) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisujeNATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

ODGOJITELJ (m/ž):
- pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2020.Potrebni stručni uvjeti:

- za odgojitelja (m/ž) može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom,
- radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:

• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
• potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
• preslika domovnice,
• preslika osobne iskaznice
• elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljevanje-843/843/

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj šalju se poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K. A. Stepinca 46, Vukovar
s naznakom „Natječaj za odgojitelja“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Pisano testiranje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. O terminima pisanog testiranja i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji).

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i ukoliko bude potrebno datuma rođenja.

Natječaj se objavljuje dana 16. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Vukovara (http://www.vukovar.hr) te internetskoj stranici (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji) i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.