Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18) i Odluke KLASA: 944-01/19-01/7,
URBROJ: 2196/01-02-19-2 od 31. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

PREDMET ZAKUPA

Neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Vukovara, koje se daje u zakup radi poljoprivredne obrade, odnosno dijelovi katastarskih čestica koje u naravi predstavljaju obradivu površinu, a koje se daju u zakup kao cjelina, i to:
- dio k.č. br. 1. k.o. Vukovar, ukupne površine 65833m² – površina koja je predmet zakupa 6,17 ha
- k.č. br. 2. k.o. Vukovar, ukupne površine 11183 m² - površina koja je predmet zakupa 1,12 ha
- k.č. br. 3. k.o. Vukovar, ukupne površine 5889 m²- površina koja je predmet zakupa 0,58 ha
- dio k.č. br. 4. k.o. Vukovar, ukupne površine 35458 m²- površina koja je predmet zakupa 3,09 ha
- dio k.č. br. 6. k.o. Vukovar, ukupne površine 6927 m²- površina koja je predmet zakupa 0,57 ha
- dio k.č. br. 7. k.o. Vukovar, ukupne površine 16240 m²- površina koja je predmet zakupa 1,08 ha
- dio k.č. br. 17. k.o. Vukovar, ukupne površine 577119 m²- površina koja je predmet zakupa
36,1 ha, što čini ukupnu površinu od 48,70 ha koja se daje u zakup.

CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 1 (slovima: jedne) godine, a početna cijena zakupnine iznosi 2.000,00 kn/ha godišnje, što čini ukupnu godišnju zakupninu od 97.400,00 kn + PDV. Godišnja zakupnina plaća se u dva jednaka obroka.

SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

JAMČEVINA

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a).
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja
na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr )
2. Preslika domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika
dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije.
3. Preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski
registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama
Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave
natječaja.
4. Brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine po ha bez PDV.
5. Dokaz o uplati jamčevine.
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vukovaru (izdaje Upravni odjel za
financije i nabavu Grada Vukovara), trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara
(Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija
Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.) i
potvrdu o podmirenim obvezama prema državnom proračunu ( izdaje Porezna uprava
Vukovar ), potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana objave ovog Natječaja ili
potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i
potvrda o pridržavanju rokova odgode plaćanja.
7. Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat
uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.
8. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena,
sklopiti ugovor o zakupu na vlastiti trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja te da
njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena: Ponuda koju dostavljaju fizičke i pravne osobe država članica Europske unije mora biti na hrvatskom jeziku, a dokumentacija koja čini privitak iste prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljana i neće se razmatrati.
Gradonačelnik Grada Vukovara zadržava pravo poništiti Natječaj i ne prihvatiti niti jednu ponudu.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu godišnju zakupninu.

SKLAPANJE UGOVORA

Nakon što nadležni Upravni odjel utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama.
Natječaj će se objaviti i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade – ne otvarati"

Javno otvaranje ponuda održat će se 27. kolovoza 2019. godine, u 10,00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije u svezi Natječaja kao i dogovor za obilazak nekretnine koja je predmet zakupa mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/19-01/7
URBROJ: 2196/01-02-19-3
Vukovar, 01. kolovoza 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof

 

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ S PRIVOLOM