DATUM ISPLATE

PRIMATELJ

OIB

IZNOS

EUR

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHOD U PRORAČUNU

30.11.2022

OSIJEK KOTEKS D.D.

44610694500

291.326,86

38.665,72

4213

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

30.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-OSTOJIĆ TENA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-OSTOJIĆ DRAŽEN

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-OSTOJIĆ DRAŽEN

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-MAĐARAC SOFKA MARTINA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-MAĐARAC SOFKA MARTINA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

OŠ BLAGE ZADRE

56391789560

36,75

4,88

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-JANEŠ TANJA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-JANEŠ TANJA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

26364514418

15.200,00

2.017,39

3672

Prijelazni račun JVP VUKOVAR

30.11.2022

GRADSKI MUZEJ

07469790013

8.800,00

1.167,96

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

30.11.2022

GRADSKA KNJIŽNICA

42623151665

7.600,00

1.008,69

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja - Gradska knjižnica Vukovar

30.11.2022

DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"

10173264699

18.000,00

2.389,01

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja - DV Vukovar II

30.11.2022

SPORTSKI OBJEKTI JAVNA USTANOVA

49647392251

14.885,45

1.975,64

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja JU "Sportski objekti Vukovar"

30.11.2022

ZAGREBAČKA BANKA D.D.-PROKOP MARIJANA

GDPR

1.500,00

199,08

3721

Jednokratna naknada

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-RADMAN BRANKA

GDPR

2.000,00

265,45

3721

Jednokratna naknada - Odluka

30.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-RADULOVIĆ ZLATICA

GDPR

3.000,00

398,17

3721

Jednokratna naknada - Odluka

30.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-KOVAČEVIĆ DRAGAN

GDPR

2.000,00

265,45

3721

Jednokratna naknada - Odluka

30.11.2022

HEP ELEKTRA D.O.O.

43965974818

239,52

31,79

3223

Električna energija za gradsku imovinu

30.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-OSTOJIĆ DRAŽEN

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-JANEŠ TANJA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"

58518930767

44.000,00

5.839,80

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja - DV "Vukovar I

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-MAĐARAC SOFKA MARTINA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-JANEŠ TANJA

GDPR

100,00

13,27

3721

Naknada troškova promjene osobne dokumentacije

30.11.2022

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

04839169507

2.800,00

371,62

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-Hrvatski dom

30.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-KAPOŠI MIJO

GDPR

5.000,00

663,61

3721

Jednokratna naknada - Odluka

30.11.2022

GRADSKI MUZEJ

07469790013

85.701,98

11.374,61

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

29.11.2022

STIL EQUIPMENT D.O.O.

07342158924

431.850,00

57.316,34

4214

Igralište Mitnica

29.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

318,35

42,25

3239

Troškovi održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara

29.11.2022

PLANUM-GRAĐENJE D.O.O.

45939063863

8.958,00

1.188,93

4214

Izgradnja stepenica - Ulica Stjepana Radića

29.11.2022

ZRCALO D.O.O.

44497411779

2.781,39

369,15

3232

Tekuće i investicijsko održavanje

29.11.2022

RESTORAN NADA

64929972316

4.400,00

583,98

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

29.11.2022

"T A O", TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT VL. KREŠIMIR GRUBIŠIĆ

97528805073

899,00

119,32

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

29.11.2022

GRAHOVAC D.O.O.

05506061295

3.292,13

436,94

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

29.11.2022

MOTUS MEDIA D.O.O.

16780246707

18.750,00

2.488,55

3233

Usluge promidžbe i informiranja

29.11.2022

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE VINKOVCI

10043661026

11.500,00

1.526,31

3299

18.11.1991.-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

29.11.2022

POLUS D.O.O.

19498671843

2.125,00

282,04

3239

Troškovi održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara

29.11.2022

A&M D.O.O.

53753278395

15.629,38

2.074,38

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

29.11.2022

ART FILM MEDIA OBRT ZA PROIZVODNJU FILMOVA I VIDEOFILMOVA

88829958751

6.650,00

882,61

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

29.11.2022

DESIGN STUDIO D

36933321194

9.375,00

1.244,28

3239

18.11.1991.-Film i izrada fotografija

29.11.2022

ZARA OBRT PRENOĆIŠTE

88329744636

11.550,00

1.532,95

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

29.11.2022

RAIFFEISEN BANK ZAOBORNI ZLATKO VUKOVAR

GDPR

100,00

13,27

3241

Naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa

29.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

10.146,80

1.346,71

6532

Komunalna naknada

28.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

137,45

18,24

3237

18.11.1991.-Autorski honorari

28.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

45,82

6,08

3237

18.11.1991.-Autorski honorari

28.11.2022

POREZ I PRI NA DOH ZAGREB MILAS

GDPR

389,25

51,66

3237

18.11.1991.-Autorski honorari

28.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

208,33

27,65

3237

18.11.1991.-Ugovori o djelu

28.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

69,44

9,22

3237

18.11.1991.-Ugovori o djelu

28.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR LJUBIC

GDPR

500,00

66,36

3237

18.11.1991.-Ugovori o djelu

28.11.2022

PRIVREDNA BANKA D D ANTE LJUBIC

GDPR

2.000,00

265,45

3237

18.11.1991.-Ugovori o djelu

28.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

56.392,11

7.484,52

6532

Komunalna naknada

28.11.2022

ELEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT CRNJAC

86778686779

195.050,00

25.887,58

3232

Sanacija javne rasvjete

28.11.2022

M-FELICITA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USL

50829115672

9.751,80

1.294,29

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

28.11.2022

P.T.O.U. STJEPANOVIĆ

08826205782

7.875,00

1.045,19

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

28.11.2022

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

73294314024

330,61

43,88

3239

Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

28.11.2022

CROATIA OSIGURANJE D.D.

26187994862

2.021,81

268,34

3292

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

28.11.2022

HOTEL VILLA LENIJE D.O.O.

95959996512

8.074,99

1.071,74

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

28.11.2022

VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.

37862172935

3.944,00

523,46

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.11.2022

VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.

37862172935

2.214,25

293,88

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

230,38

30,58

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.11.2022

ELEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT CRNJAC

86778686779

812,50

107,84

3232

Uređenje i sanacija zgrada u vlasništvu grada Vukovara

28.11.2022

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

75508100288

1.200,00

159,27

3213

Seminari, savjetovanja, simpoziji

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

15.746,25

2.089,89

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

20.248,06

2.687,38

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

12.354,75

1.639,76

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

17.361,25

2.304,23

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

12.920,00

1.714,78

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

15.342,50

2.036,30

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

19.561,69

2.596,28

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

13.808,25

1.832,67

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

16.493,19

2.189,02

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

1.331.662,64

176.742,01

4212

Radnički dom (intervencijski plan)

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

4.875,00

647,02

4263

Izrada projektne dokumentacije

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

1.475,00

195,77

3232

Horizontalna i vertikalna signalizacija

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

625,00

82,95

4263

Izrada projektne dokumentacije

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

4.125,00

547,48

4263

Izrada projektne dokumentacije

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

48.762,50

6.471,90

3232

Sanacija javne rasvjete

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

72.831,72

9.666,43

4213

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

1.727,72

229,31

3232

Nadzor - sanacija nerazvrstanih cesta

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

58.704,44

7.791,42

3232

Održavanje nogostupa i stubišta

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

104.761,30

13.904,21

3232

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

2.239,50

297,23

4214

Izgradnja stepenica - Ulica Stjepana Radića

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

5.663,25

751,64

4226

Nabava opreme za parkove i dječja igrališta

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

130.205,21

17.281,20

3232

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

20.792,48

2.759,64

4214

Umjetna trava - igralište HNK Mitnica

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

114.299,75

15.170,18

3232

Modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne r asvjete

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

2.407,50

319,53

3234

Neplanirani hitni i interventni radovi na javnim površinama

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

8.011,04

1.063,25

3232

Održavanje hidrantske mreže u gradu Vukovaru

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

51.992,05

6.900,53

4511

OŠ Nikole Andrića - ograda

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

4.730,02

627,78

3232

Održavanje sustava oborinske odvodnje

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

1.500,00

199,08

4511

OŠ Nikole Andrića - ograda

28.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

137,45

18,24

3237

18.11.1991.-Autorski honorari

28.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

208,33

27,65

3237

18.11.1991.-Ugovori o djelu

28.11.2022

GRAD VUKOVAR

50041264710

3.346,50

444,16

3295

Komunalni naknada - oslobođeni - fizičke osobe

28.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

137,92

18,31

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

7.312,50

970,54

3232

Tekuće i investicijsko održavanje

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

6.366,25

844,95

3232

Održavanje javne rasvijete

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

241.710,82

32.080,54

3232

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

28.11.2022

ERSTE S BANK DARKO MILAS

GDPR

3.500,00

464,53

3237

18.11.1991.-Autorski honorari

28.11.2022

INOSLAV KORINČIĆ ODVJETNIK, ZAPREŠIĆ, MIHOVILA KRUŠLINA 14

15449725084

5.625,00

746,57

3237

Intelektualne usluge-savjeti,komisije,odvjetnici, konzultant i,vještačenje i drugo

28.11.2022

MUHADRI AGIM

56946166665

699,72

92,87

3293

18.11.1991.-Reprezentacija

28.11.2022

SLAVONIJA BUS D.O.O.

84931084664

12.274,00

1.629,04

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

4.850,00

643,71

4212

Radnički dom (intervencijski plan)

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

32.908,28

4.367,68

3232

Tekuće i investicijsko održavanje

28.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN RH

66912450056

1.500,00

199,08

3232

Tekuće i investicijsko održavanje

25.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

126.411,19

16.777,65

6532

Komunalna naknada

25.11.2022

FLORING D.O.O.

51396122452

3.825,00

507,66

3232

Postavljanje sustava za navodnjavanje

25.11.2022

A1 HRVATSKA D.O.O.

29524210204

5.875,00

779,75

3231

Usluge interneta

25.11.2022

VUKOVAR SECURITY D.O.O.

34380489130

9.331,88

1.238,55

3239

Usluge čuvanja imovine i osoba

25.11.2022

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

04839169507

39.774,76

5.279,02

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-Hrvatski dom

25.11.2022

ADDIKO BANK VIDAKOVIC ANDRIJANA

GDPR

400,00

53,09

3121

Ostali rashodi za zaposlene - prehrana

25.11.2022

PRIVREDNA BANKA D D VESELCIC SIJAKOVIC RUZA

GDPR

400,00

53,09

3121

Ostali rashodi za zaposlene - prehrana

25.11.2022

A1 HRVATSKA D.O.O.

29524210204

5.860,06

777,76

3231

Usluge telefona, telefaksa

25.11.2022

TRACK D.O.O.

030221357

19.400,00

2.574,82

4212

Radnički dom (intervencijski plan)

25.11.2022

ELEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT CRNJAC

86778686779

6.375,00

846,11

3232

Održavanje javne rasvijete

25.11.2022

ELEKTROMODUL-PROMET D.O.O.ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU

21439881786

5.917,16

785,34

3232

Horizontalna i vertikalna signalizacija

25.11.2022

CARITAS ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE

28471169173

15.354,00

2.037,83

3722

Pučka kuhinja - prehrana

25.11.2022

ELEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT CRNJAC

86778686779

25.465,00

3.379,79

3232

Održavanje javne rasvijete

25.11.2022

FLORING D.O.O.

51396122452

24.319,93

3.227,81

3232

Postavljanje sustava za navodnjavanje

25.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

3.125,00

414,76

3233

18.11.1991.-Promidžbeni materijal

25.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

24.687,50

3.276,59

3299

18.11.1991.-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.11.2022

VUKOVAR SECURITY D.O.O.

34380489130

625,00

82,95

3239

Usluge čuvanja imovine i osoba

25.11.2022

VUKOVAR SECURITY D.O.O.

34380489130

6.212,50

824,54

3239

Usluge čuvanja imovine i osoba

25.11.2022

"Đ A N I"

98829615817

495,00

65,70

3293

Reprezentacija

24.11.2022

VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGA

08265539882

4.500,00

597,25

3293

Reprezentacija

24.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

17.187,50

2.281,17

3233

18.11.1991.-Promidžbeni materijal

24.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

13.359,38

1.773,09

3233

18.11.1991.-Promidžbeni materijal

24.11.2022

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.

24521029367

37.275,00

4.947,24

3234

Dezinsekcija na području grada Vukovara

24.11.2022

PEVEX D.D.

73660371074

7.732,49

1.026,28

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

24.11.2022

DUBRAVKA MAJTAN SPOREDNO ZANIMANJE

14177334301

10.362,50

1.375,34

3232

Nadzor - sanacija nerazvrstanih cesta

24.11.2022

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.

24521029367

1.612,25

213,98

3234

Male komunalne usluge

24.11.2022

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.

24521029367

969,48

128,67

3234

Male komunalne usluge

24.11.2022

HONEYCOMB OBRT ZA UMJETNIČKE USLUGE

76309696985

5.723,19

759,60

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

24.11.2022

DUBRAVKA MAJTAN SPOREDNO ZANIMANJE

14177334301

4.500,00

597,25

4214

Projekt Adica - projekt,izgradnja,nadzor

24.11.2022

DUBRAVKA MAJTAN SPOREDNO ZANIMANJE

14177334301

4.500,00

597,25

4214

Projekt Adica - projekt,izgradnja,nadzor

24.11.2022

HEP ELEKTRA D.O.O.

43965974818

44,79

5,94

3223

Električna energija za gradsku imovinu

24.11.2022

"T A O", TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT VL. KREŠIMIR GRUBIŠIĆ

97528805073

1.515,00

201,08

3293

Reprezentacija

24.11.2022

CROATICA

16346837407

54.720,00

7.262,59

3239

Tiskanje knjiga i otkup tiskanog materijala

24.11.2022

NAJPAR D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO

56873029872

101,00

13,41

3293

Reprezentacija

24.11.2022

VUKOVARSKI VODOTORANJ-SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA D.O.O. ZA UPRAVLJA

20336960627

165,00

21,90

3299

Rashodi protokola (reprezentacija)

24.11.2022

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.

24521029367

4.225,00

560,75

3234

Male komunalne usluge

24.11.2022

ARCADIA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJ LOKAL BR. 2

98114659013

5.733,00

760,90

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

24.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

18.903,09

2.508,87

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

24.11.2022

OŠ BLAGE ZADRE

56391789560

16.353,27

2.170,45

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

24.11.2022

OŠ MITNICA

15530245008

10.836,27

1.438,22

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

24.11.2022

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ

13404335819

16.857,21

2.237,34

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

24.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

312,50

41,48

3237

Dan grada i ostale manifestacije - Ugovor o djelu

24.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR ZAOBORNI

GDPR

750,00

99,54

3237

Dan grada i ostale manifestacije - Ugovor o djelu

24.11.2022

RAIFFEISEN BANK ZLATKO ZAOBORNI

GDPR

3.000,00

398,17

3237

Dan grada i ostale manifestacije - Ugovor o djelu

24.11.2022

DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGE

98208870

3.000,00

398,17

3233

Usluge promidžbe i informiranja

24.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

11.181,72

1.484,07

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

24.11.2022

OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVAR

76776854248

35.810,74

4.752,90

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Josipa Matoš a

24.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

416,67

55,30

3237

Dan grada i ostale manifestacije - Ugovor o djelu

24.11.2022

DUBRAVKA MAJTAN SPOREDNO ZANIMANJE

14177334301

16.100,60

2.136,92

3232

Nadzor - sanacija nerazvrstanih cesta

24.11.2022

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.

24521029367

1.790,50

237,64

3234

Male komunalne usluge

24.11.2022

ADDIKO BANK D.D.

GDPR

68.250,00

9.058,33

3721

Jednokratna naknada za Uskrsne i Božićne blagdane

24.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

5.018,77

666,11

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

24.11.2022

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

35537323890

12.533,76

1.663,52

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

23.11.2022

HGSPOT GRUPA D.O.O.

65553879500

5.348,50

709,87

4221

Računala i računalna oprema

23.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

83,80

11,12

3221

Uredski materijal

23.11.2022

LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.D.

15573308024

831,00

110,29

3211

Naknada za smještaju na službenom putu u zemlji

23.11.2022

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

56668956985

478,16

63,46

3295

ZAMP

23.11.2022

ERSTE@STEIERMAERKISCHE BANK-DURAJ DAVOR

23057039320

14.435,83

1.915,96

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

51,87

6,88

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

41,37

5,49

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

INA, D.D.

27759560625

15.553,13

2.064,26

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

INA, D.D.

27759560625

15.213,75

2.019,21

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

68419124305

800,00

106,18

3295

RTV pristojba

23.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

540,00

71,67

3234

Pučka kuhinja - zajednički troškovi - tržni centar

23.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

900,00

119,45

3235

Pučka kuhinja - zakup prostora

23.11.2022

LIVE AUDIO, VL. KRUNOSLAV ŠIBALIĆ

33222133754

2.250,00

298,63

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

23.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

996,85

132,30

3293

Reprezentacija

23.11.2022

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR JAVNA USTAN.ZA UPRAV.SP.OBJEKT

49647392251

279.000,00

37.029,66

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja JU "Sportski objekti Vukovar"

23.11.2022

ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆ

81086117574

187.500,00

24.885,53

3237

Usluge odvjetnika i plaćanje po presudama - ZOIS

23.11.2022

ADDIKO BANK D.D.-MARIĆ RUŽICA

14036333877

16.675,00

2.213,15

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

23.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

12.750,00

1.692,22

3233

18.11.1991.-Promidžbeni materijal

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

51,87

6,88

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

136,66

18,14

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

51,26

6,80

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

1.344,95

178,51

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

1.064,94

141,34

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.

29035933600

51,87

6,88

3223

Troškovi grijanja za gradsku imovinu

23.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

20.400,00

2.707,55

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

23.11.2022

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

35537323890

2.506,25

332,64

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

23.11.2022

HRVATSKE VODE

28921383001

16.911,33

2.244,52

3861

Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja odvodnje i vodoo pskrbe - sastavni dio projekta Vukovar

22.11.2022

GRAD VUKOVAR

74603936952

7.464,00

990,64

3293

Reprezentacija

22.11.2022

JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ

04514793047

67,00

8,89

3237

Ovjera tabularnih isprava,ugovora

22.11.2022

AUTOWILL D.O.O.

12631083049

5.895,00

782,40

3225

Auto gume

22.11.2022

AUTOWILL D.O.O.

12631083049

1,00

0,13

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds tava

22.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

240,00

31,85

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.11.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

85821130368

104,00

13,80

3431

Usluge banaka

22.11.2022

GLAS SLAVONIJE D.D.

87192735882

735,00

97,55

3221

Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

22.11.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

85821130368

187,50

24,89

3431

Usluge banaka

22.11.2022

MEDICINA RADA I SPORTA

62819186170

74,35

9,87

3236

Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika

22.11.2022

VINKOPROM D.O.O.

00721719381

3,40

0,45

3221

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (potrošni materijal)

22.11.2022

VINKOPROM D.O.O.

00721719381

178,00

23,62

3221

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (potrošni materijal)

22.11.2022

LOTUSMEDIA D.O.O.

05989383998

16.987,50

2.254,63

3237

"Pozdravi život" - intelektualne usluge

22.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

17.975,14

2.385,71

3434

Naknada za usluge - Porezna uprava - porez na dohodak

22.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

8.470,40

1.124,22

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

22.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

6.125,00

812,93

3239

Troškovi održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara

22.11.2022

VINKOPROM D.O.O.

00721719381

478,30

63,48

3221

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (potrošni materijal)

21.11.2022

OŠ BLAGE ZADRE

56391789560

1.000,00

132,72

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

21.11.2022

OŠ MITNICA

15530245008

53.250,08

7.067,50

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

21.11.2022

URED OVL. ING. GRAĐEVINARSTVA IVANA TOMIĆ

03617838593

2.500,00

331,81

4263

Izrada projektne dokumentacije

21.11.2022

DIFUZIJA D.O.O. ZA EMITIR.I TRGOVINU

69873845977

8.000,00

1.061,78

3233

Usluge promidžbe i informiranja

21.11.2022

HEP ELEKTRA D.O.O.

43965974818

457,54

60,73

3223

Električna energija za gradsku imovinu

21.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA

95863787953

32.044,15

4.252,99

3232

Održavanje hidrantske mreže u gradu Vukovaru

21.11.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

85821130368

2.736,64

363,21

3431

Usluge banaka

21.11.2022

OŠ MITNICA

15530245008

18.340,00

2.434,14

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

21.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

2.494,96

331,14

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

21.11.2022

OŠ BLAGE ZADRE

56391789560

26.455,28

3.511,22

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

21.11.2022

MARIO D.O.O.

05972829915

12.500,00

1.659,04

3232

Hitne intervencije - potporni zidovi

21.11.2022

CONTECH D.O.O.

02024640993

16.500,00

2.189,93

4263

Izrada projektne dokumentacije

21.11.2022

CROATIA OSIGURANJE D.D.

26187994862

19.974,84

2.651,12

3292

Premije osiguranja imovine

21.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

1.462,75

194,14

3232

Sanacija divljih deponija

21.11.2022

STP D.O.O.

41817103783

23.268,13

3.088,21

3861

Nabava komunalnih vozila i opreme za održavanje javnih površina (FZOEU-Grad)

21.11.2022

SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O.

97795935846

5.787,50

768,13

3238

Sustav javnih bicikala-održavanje sustava

21.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

22.653,00

3.006,57

4226

Nabava opreme za parkove i dječja igrališta

21.11.2022

HEP ELEKTRA D.O.O.

43965974818

642,22

85,24

3223

Električna energija za gradsku imovinu

21.11.2022

HEP ELEKTRA D.O.O.

43965974818

221,86

29,45

3223

Električna energija za gradsku imovinu

21.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

583,77

77,48

3234

Opskrba vodom

21.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

9.630,00

1.278,12

3234

Neplanirani hitni i interventni radovi na javnim površinama

21.11.2022

AUTOWILL D.O.O.

12631083049

615,30

81,66

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds tava

21.11.2022

CIUDAD D.O.O.

18969795259

1.250,00

165,90

3233

Usluge promidžbe i informiranja

21.11.2022

CIUDAD D.O.O.

18969795259

1.250,00

165,90

3233

Usluge promidžbe i informiranja

21.11.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

85821130368

98,95

13,13

3431

Usluge banaka

21.11.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

85821130368

12,50

1,66

3238

Računalne usluge

21.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA

95863787953

18.920,09

2.511,13

3232

Održavanje sustava oborinske odvodnje

21.11.2022

ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK

43413546068

312,50

41,48

3235

Računalni program (licenca) - prometno redarstvo

21.11.2022

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

75508100288

1.469,23

195,00

3221

Literatura

21.11.2022

KOMUNALAC D.O.O.

83101904488

900,00

119,45

3235

Pučka kuhinja - zakup prostora

21.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

19.880,00

2.638,53

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

21.11.2022

OŠ BLAGE ZADRE

56391789560

16.280,00

2.160,73

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

21.11.2022

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

35537323890

19.740,00

2.619,95

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

21.11.2022

OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVAR

76776854248

9.820,00

1.303,34

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Josipa Matoš a

21.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

13.460,00

1.786,45

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

21.11.2022

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ

13404335819

21.340,00

2.832,30

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

21.11.2022

OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVAR

76776854248

4.940,00

655,65

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Josipa Matoš a

21.11.2022

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

35537323890

647,22

85,90

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

21.11.2022

OŠ BLAGE ZADRE

56391789560

3.060,10

406,15

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Blage Zadre

17.11.2022

ORKING D.O.O.

030153251

19.500,00

2.588,09

4263

Izrada projektne dokumentacije

17.11.2022

BOROVO D.D. PROIZVODNJA I PROMET OBUĆE, GUMARSKIH I OSTALIH PROIZVODA

73002202488

68.222,00

9.054,62

3722

Pomoć osnovnoškolcima - startasice

17.11.2022

BEBA I SINOVI, OBRT ZA ČIŠĆENJE, VL. TODORA PELEŠ

94951658825

900,00

119,45

3232

Održavanje Doma branitelja

17.11.2022

PICTURA D.O.O.

83418057205

340,50

45,19

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

17.11.2022

OTP BANKA HRTAVSKE D.D.-BALEN BOSA

GDPR

3.000,00

398,17

3721

Jednokratna naknada - Odluka

17.11.2022

ERSTE@STEIERMAERKISCHE BANK-OBERMAN ALEN

GDPR

1.500,00

199,08

3721

Jednokratna naknada - Odluka

17.11.2022

VUKOVARSKI LEPTIRIĆI UDRUGA RODIT.DJECE S POTEŠK.U RAZVOJU

04004139565

12.500,00

1.659,04

3811

Financiranje socijalnih usluga kod pružatelja usluge za djec u s teškoćama u razvoju

17.11.2022

UČILIŠTE STUDIUM-USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

04198000932

12.187,50

1.617,56

3237

Usluga obrazovanja pomoćnika

17.11.2022

AUTO NIKICA D.O.O.

64126404401

3.398,00

450,99

3225

Auto gume

17.11.2022

AUTO NIKICA D.O.O.

64126404401

280,00

37,16

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds tava

17.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

3.560,71

472,59

3221

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

17.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

3.354,40

445,21

3221

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

17.11.2022

ZLATNIK 2020 D.O.O.

71559085353

1.160,25

153,99

3221

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

17.11.2022

TRGOVAČKI OBRT "Z. K. O R A N I C A" VL. ZORAN KOVAČEVIĆ

50174010706

897,00

119,05

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

17.11.2022

OŠ MITNICA

15530245008

3.952,13

524,54

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

17.11.2022

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ

13404335819

12.059,40

1.600,56

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

17.11.2022

BOROVO D.D. PROIZVODNJA I PROMET OBUĆE, GUMARSKIH I OSTALIH PROIZVODA

73002202488

93.116,25

12.358,65

3722

Pomoć osnovnoškolcima - startasice

17.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

166,70

22,12

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

17.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

4.645,78

616,60

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

17.11.2022

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ

13404335819

1.200,00

159,27

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

17.11.2022

EDEN, OBRT ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA, VL. DANIJEL PELEŠ

73818628013

2.299,50

305,20

3232

Sanacija i održavanje - Mauzolej Eltz

17.11.2022

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ

13404335819

3.325,59

441,38

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

16.11.2022

EKO VUKOVARSKA ZADRUGA ZA USLUGE

42159537590

26.425,00

3.507,20

3232

Održavanje spomen obilježja na području grada

16.11.2022

ERSTE@STEIERMAERKISCHE BANK-PREPUNIĆ RUŽICA

23057039320

9.910,50

1.315,35

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

2.798,36

371,41

3223

Dizel gorivo - VU 337 DZ - Opel Combo

16.11.2022

INPRO D.O.O.

79178903202

749,63

99,49

3238

Održavanje postojećih računalnih programa

16.11.2022

INSTALATERSKO - TRGOVAČKI OBRT " P L I N O T E R M " VL. IVICA BUŠIĆ

78697644743

7.412,50

983,81

3232

Uređenje i sanacija zgrada u vlasništvu grada Vukovara

16.11.2022

HRVATSKI TELEKOM D.D.

81793146560

176,43

23,42

3231

Usluge interneta

16.11.2022

HPB D D KOLOSNJAJ ZVONIMIR VUKOVAR

GDPR

100,00

13,27

3241

Naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa

16.11.2022

HPB D D KOLOSNJAJ ZVONIMIR VUKOVAR

GDPR

225,89

29,98

3241

Naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa

16.11.2022

HPB D D KOLOSNJAJ ZVONIMIR VUKOVAR

GDPR

230,75

30,63

3241

Naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa

16.11.2022

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

66952197279

300.447,08

39.876,18

4214

Projekt Adica - projekt,izgradnja,nadzor

16.11.2022

STARI GRAD D.O.O.

50104747329

19.650,00

2.608,00

4263

Izrada projektne dokumentacije

16.11.2022

A1 HRVATSKA D.O.O.

29524210204

1.287,88

170,93

3231

Usluge telefona, telefaksa,interneta

16.11.2022

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.

24521029367

2.625,00

348,40

3232

Tekuće i investicijsko održavanje

16.11.2022

EKO VUKOVARSKA ZADRUGA ZA USLUGE

42159537590

28.425,00

3.772,65

3234

Uređenje parkovnih površina

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

3.245,19

430,71

3223

Dizel gorivo - VU 156 DU - Opel Insignia

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

800,23

106,21

3223

Dizel gorivo - VU 812 CT - Škoda YETI

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

3.464,39

459,80

3223

Dizel gorivo - VU 600 CZ - Chrysler 300 C

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

377,30

50,08

3223

Dizel gorivo - VU 192 DA - Opel corsa

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

453,47

60,19

3223

Dizel gorivo - VU 193 DA - Opel corsa

16.11.2022

VUČEDOLSKA JAREBICA D.O.O

78824624743

121.000,00

16.059,46

4212

Stjecanje nekretnina

16.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

5.400,00

716,70

3221

Uredski materijal

16.11.2022

VUKOVARSKI LAMPION J.D.O.O.

70903851035

612,00

81,23

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

16.11.2022

BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREB

91040737993

472,28

62,68

3221

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (potrošni materijal)

16.11.2022

INPRO D.O.O.

79178903202

2.823,75

374,78

3238

Održavanje postojećih računalnih programa

16.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

804,30

106,75

3221

Uredski materijal

16.11.2022

TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL. MARIO SOLDO

48154360765

3.005,00

398,83

3239

Izrada Službenog vjesnika Grada Vukovara

16.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

73,88

9,81

3233

Usluge promidžbe i informiranja

16.11.2022

SKRIPTA D.O.O.

73175348971

11.628,13

1.543,32

3235

Ostale usluge - najam ispisnih uređaja

16.11.2022

WALK MEDIA, OBRT ZA INTERNET I MARKETING USLUGE, VL. KREŠIMIR GAŠPARIĆ

14733256974

1.000,00

132,72

3233

Usluge promidžbe i informiranja

16.11.2022

CROATIA OSIGURANJE D.D.

26187994862

5.760,00

764,48

3292

Premije osiguranja zaposlenih

16.11.2022

DUROCOOL D.O.O.

08297468577

347,50

46,12

3239

Ostale nespomenute usluge

16.11.2022

GRAFIKA ART J.D.O.O.

12100814142

300,00

39,82

3233

Usluge promidžbe i informiranja

16.11.2022

HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.

97683222809

562,50

74,66

3233

Usluge promidžbe i informiranja

16.11.2022

LEXPERA D.O.O.

79506290597

1.015,63

134,80

3221

Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

16.11.2022

MALI KRAJ D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

81922300229

385,00

51,10

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds tava

16.11.2022

OPTIMAR ADRIA D.O.O.

57802583362

912,50

121,11

3238

Održavanje postojećih računalnih programa

16.11.2022

VUKOVAR SECURITY D.O.O.

34380489130

375,00

49,77

3232

Servisiranje,održavanje i periodični pregled sustava vatrodo jave

16.11.2022

VEČERNJI LIST D.O.O.

92276133102

5.681,25

754,03

3233

Objava oglasa i natječaja

16.11.2022

TEHNOLOGIJE INTERNET KONZALTING AUTOMATIZACIJA - ZLATNIK D.O.O. ZA TR

80608849348

373,75

49,61

3238

Održavanje postojećih računalnih programa

16.11.2022

HP-HRVATSKA POŠTA D.D.

87311810356

65,00

8,63

3431

Usluge banaka

16.11.2022

KONOBA SIMS, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. SLAĐANA JAKOVLJEVIĆ

87239647992

1.600,00

212,36

3293

Reprezentacija

16.11.2022

AUTOWILL D.O.O.

12631083049

2.337,41

310,23

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds tava

16.11.2022

AUTOWILL D.O.O.

12631083049

418,75

55,58

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds tava

16.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

151,37

20,09

3234

Pričuva-zajedničko održavanje stanova prema Odluci gradskog poglavarstva-GRADSKI STANOVI

16.11.2022

CROATIA OSIGURANJE D.D.

26187994862

5.760,00

764,48

3292

Premije osiguranja zaposlenih

16.11.2022

BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREB

91040737993

1.289,55

171,15

3221

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (potrošni materijal)

16.11.2022

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

73294314024

1.532,62

203,41

3239

Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

16.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

10.956,25

1.454,14

3233

"Pozdravi život" - promidžba i informiranje

16.11.2022

HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.

97683222809

1.500,00

199,08

3233

"Pozdravi život" - promidžba i informiranje

16.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

2.286,85

303,52

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

16.11.2022

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆ

13404335819

29.278,06

3.885,87

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Siniše Glava ševića

16.11.2022

OŠ MITNICA

15530245008

43.048,41

5.713,51

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Mitnica

16.11.2022

OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVAR

76776854248

7.200,00

955,60

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Josipa Matoš a

16.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

29.260,69

3.883,56

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

16.11.2022

P.I.O. D.O.O.

25469027977

4.918,25

652,76

3233

"Pozdravi život" - promidžba i informiranje

16.11.2022

OTP BANKA D D JANKOVIC STJEPAN VUKOVAR

GDPR

200,00

26,54

3211

Dnevnice za službeni put u zemlji

16.11.2022

PRIVREDNA BANKA D D SUSAC FILIP VUKOVAR

GDPR

1.581,12

209,85

3211

Dnevnice za službeni put u inozemstvu

16.11.2022

PRIVREDNA BANKA D D SUSAC FILIP VUKOVAR

GDPR

70,05

9,30

3211

Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji

16.11.2022

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

66952197279

85.999,47

11.414,09

4214

Projekt Adica - projekt,izgradnja,nadzor

16.11.2022

NONIJ D.O.O.

66952197279

3.250,00

431,35

4214

Projekt Adica - projekt,izgradnja,nadzor

16.11.2022

CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU

93617041989

6.910,89

917,23

3232

Nadzor - sanacija nerazvrstanih cesta

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

2.478,20

328,91

3232

Tekuće i investicijsko održavanja postrojenja i opreme

16.11.2022

INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCI

27759560625

374,22

49,67

3223

Dizel gorivo - VU 194 DA - Opel corsa

16.11.2022

VTV D.O.O.

16169088482

7.500,00

995,42

3233

Usluge promidžbe i informiranja

16.11.2022

A1 HRVATSKA D.O.O.

29524210204

1.588,55

210,84

3231

Usluge telefona, telefaksa

16.11.2022

OBRT ZA PROIZVODNJU, PRERADU I KONZERVIRANJE MESA I MESNIH PROIZVODA

02485486102

262,40

34,83

3293

Reprezentacija

16.11.2022

TEHNOLOGIJE INTERNET KONZALTING AUTOMATIZACIJA - ZLATNIK D.O.O. ZA TR

80608849348

931,25

123,60

3238

Održavanje postojećih računalnih programa

16.11.2022

ADDIKO BANK PENAVA IVAN VUKOVAR

GDPR

200,00

26,54

3211

Dnevnice za službeni put u zemlji

16.11.2022

NONIJ D.O.O.

66952197279

3.250,00

431,35

4214

Projekt Adica - projekt,izgradnja,nadzor

15.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

248,70

33,01

3234

Pričuva-poslovni prostor u vlasništvu Grada

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

26364514418

435.000,00

57.734,42

3672

Prijelazni račun JVP VUKOVAR

15.11.2022

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

2.305,29

305,96

3434

Naknada za usluge - Porezna uprava - lokalni porezi

15.11.2022

ČAZMATRANS-VUKOVAR D.O.O.

99617488144

18.262,33

2.423,83

3722

Međugradski prijevoz srednjoškolaca

15.11.2022

TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE D.O.O.

99890141196

19.565,21

2.596,75

3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.11.2022

VUKOVAR SECURITY D.O.O.

34380489130

625,00

82,95

3239

Troškovi održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara

15.11.2022

INSTALATERSKO - TRGOVAČKI OBRT " P L I N O T E R M " VL. IVICA BUŠIĆ

78697644743

975,00

129,40

3239

Troškovi održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara

15.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

448,27

59,50

3234

Pričuva-poslovni prostor u vlasništvu Grada

15.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

108,75

14,43

3234

Pričuva-zajedničko održavanje stanova prema Odluci gradskog poglavarstva-GRADSKI STANOVI

15.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

322,40

42,79

3234

Pričuva-zajedničko održavanje stanova prema Odluci gradskog poglavarstva-GRADSKI STANOVI

15.11.2022

VUKOVAR SECURITY D.O.O.

34380489130

312,50

41,48

3239

Troškovi održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara

15.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

2.500,00

331,81

3239

Trajekt GOLUBICA - troškovi goriva,održavanja i refundacija plaća

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

1.221,12

162,07

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

15.11.2022

OGRANAK MATICE HRVATSKE

89615635169

5.000,00

663,61

3811

Udruge - programi kulture

15.11.2022

OTP BANKA HRTAVSKE D.D.-BURGER MATEA

GDPR

10.000,00

1.327,23

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

15.11.2022

VODOVOD DUBROVNIK

00862047577

20,00

2,65

3234

Opskrba vodom-Dubrovnik

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA

95863787953

18,08

2,40

3234

Opskrba vodom

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

59,71

7,92

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

46,40

6,16

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

48,10

6,38

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

196,36

26,06

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

46,40

6,16

3234

Pučka kuhinja - opskrba vodom

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

STUDIO DEA DREAM J.D.O.O. VL. SANELA ANDRAŠEVIĆ

78179487094

2.773,05

368,05

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

15.11.2022

ČAZMATRANS-VUKOVAR D.O.O.

99617488144

35.136,64

4.663,43

3722

Međugradski prijevoz - STUDENTI

15.11.2022

REGULATOR D.O.O.

81653537589

6.250,00

829,52

3232

Uređenje i sanacija zgrada u vlasništvu grada Vukovara

15.11.2022

ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVIDOM.RATA HVIDR-A VSŽ

72962313735

2.000,00

265,45

3811

Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Dom ovinski rat

15.11.2022

SKIPER MEDIA

96006361654

5.000,00

663,61

3299

Aktivnosti grada Vukovara u sportu

15.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

380,88

50,55

3234

Pričuva-poslovni prostor u vlasništvu Grada

15.11.2022

NARODNE NOVINE D.D.

64546066176

137,83

18,29

3221

Uredski materijal

15.11.2022

DUN & BRADSTREET D.O.O.

48270876028

3.375,00

447,94

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

83,89

11,13

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

15.11.2022

HRVATSKE VODE

28921383001

78.603,61

10.432,49

3861

Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja odvodnje i vodoo pskrbe - sastavni dio projekta Vukovar

15.11.2022

ČAZMATRANS-VUKOVAR D.O.O.

99617488144

69.977,60

9.287,62

3722

Gradski prijevoz srednjoškolaca

15.11.2022

TEHNOSTAN D.O.O.

91347134540

443,52

58,87

3234

Pričuva-zajedničko održavanje stanova prema Odluci gradskog poglavarstva-GRADSKI STANOVI

14.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

19.520,39

2.590,80

6532

Komunalna naknada

14.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR MACUT

GDPR

75,00

9,95

3291

Naknade članovima povjerenstava

14.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR BARIC

GDPR

2.125,00

282,04

3237

"Pozdravi život" - intelektualne usluge

14.11.2022

AXIOM D.O.O.

07795389714

2.267,50

300,95

3238

Računalne usluge

14.11.2022

ELZET, OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA

82878771889

692,00

91,84

3232

Uređenje i sanacija zgrada u vlasništvu grada Vukovara

14.11.2022

ZAGREBAČKA BANKA D.D.-KUNAC MATEJA

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

JAVNI BILJEŽNIK VOJISLAV ORE

02584381080

6.097,33

809,25

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

14.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

885,42

117,52

3237

"Pozdravi život" - intelektualne usluge

14.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-BABIĆ MARINA

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVAR

89493546468

10.000,00

1.327,23

3811

Socijalna samoposluga

14.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-HODAK DRAŽEN

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

31,25

4,15

3291

Naknade članovima povjerenstava

14.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

41,67

5,53

3291

Naknade članovima povjerenstava

14.11.2022

ADDIKO BANK DORDE MACUT

GDPR

300,00

39,82

3291

Naknade članovima povjerenstava

14.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

295,14

39,17

3237

"Pozdravi život" - intelektualne usluge

14.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

885,42

117,52

3237

"Pozdravi život" - intelektualne usluge

14.11.2022

HPB D D KATARINA BARIC

GDPR

8.500,00

1.128,14

3237

"Pozdravi život" - intelektualne usluge

14.11.2022

ADDIKO BANK PENAVA IVAN VUKOVAR

GDPR

200,00

26,54

3211

Dnevnice za službeni put u zemlji

14.11.2022

OTP BANKA D D JANKOVIC STJEPAN VUKOVAR

GDPR

200,00

26,54

3211

Dnevnice za službeni put u zemlji

14.11.2022

VELEPROMET VUKOVAR D.D.

71075957449

599,80

79,61

3299

Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

14.11.2022

BELERIAND J.D.O.O.

77635326969

1.190,00

157,94

3237

Intelektualne i osobne usluge

14.11.2022

BSRZ VUKOVARSKI PLETER

89172187643

5.000,00

663,61

3293

Reprezentacija

14.11.2022

JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ

04514793047

498,75

66,20

3299

Ostali troškovi

14.11.2022

ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆ

81086117574

125.625,00

16.673,30

3237

Usluge odvjetnika i plaćanje po presudama - ZOIS

14.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-PAVKOVIĆ IVANA

GDPR

10.000,00

1.327,23

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA-BABIĆ MARINA

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

RAIFFEISENBANK ZAGREB-FITORI MUGADRI GIGOLAJ

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

RAIFFEISENBANK ZAGREB-FITORI MUHADRI GIGOLAJ

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

RAIFFEISENBANK ZAGREB-STJEPANOVIĆ LUKA

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

RAIFFEISENBANK ZAGREB-STJEPANOVIĆ LUKA

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

ZAGREBAČKA BANKA D.D.-KUNAC MATEJA

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-HODAK DRAŽEN

GDPR

4.000,00

530,89

3721

Jednokratna naknada za novorođenče

14.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-SKOKO BORISLAV

02535697732

27.600,68

3.663,24

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

14.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-MRMOŠ STEVAN

02535697732

7.214,00

957,46

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

14.11.2022

PRIVREDNA BANKA ZAGREB-MLADEŽIĆ DEJAN

02535697732

15.465,20

2.052,58

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

14.11.2022

ZAGREBAČKA BANKA D.D.-LOVRIĆ DARKO

92963223473

8.846,00

1.174,07

3822

Energetska obnova kuća u privatnom vlasništvu

14.11.2022

LUMINO D.O.O.

65001129155

19.114,62

2.536,95

3237

Usluge agencija, studenskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)

14.11.2022

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D.

83442273157

1.275,00

169,22

3299

Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu

14.11.2022

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D.

83442273157

550,00

73,00

3299

Osposobljavanje za rad na siguran način

14.11.2022

OPTIMAR ADRIA D.O.O.

57802583362

912,50

121,11

3238

Održavanje postojećih računalnih programa

14.11.2022

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

35537323890

28.613,81

3.797,71

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Dragutina Ta dijanovića

14.11.2022

MAK - UGOSTITELJSKI OBRT VLASNIK NEBOJŠA MIRIĆ

24262656221

17.634,30

2.340,47

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

11.11.2022

PRIVREDNA BANKA D D SEGEDI SAMARDZIC TANJA

GDPR

400,00

53,09

3121

Ostali rashodi za zaposlene - prehrana

11.11.2022

OTP BANKA D D MITROVIC SINISA

GDPR

1.000,00

132,72

3121

Regres

11.11.2022

GRAD VUKOVAR

62475338555

13.751,92

1.825,19

2911

IZMIRENJE STARIH OBVEZA

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

51.595,79

6.847,94

3223

Električna energija

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

2.776,50

368,50

3223

Električna energija - opskrba, mrežarina, semafori i fontane

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

332.717,17

44.159,16

3223

Električna energija - opskrba, mrežarina, semafori i fontane

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

3.304,96

438,64

3223

Električna energija za gradsku imovinu

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

4.740,61

629,19

3223

Električna energija za gradsku imovinu

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

3.973,46

527,37

3223

Električna energija za gradsku imovinu

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

1.635,81

217,11

3223

Električna energija

11.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

63073332379

10.754,26

1.427,34

3223

Električna energija

11.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

63073332379

5.059,56

671,52

3223

Radnički dom (intervencijski plan)-električna energija

11.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

63073332379

3.867,19

513,26

3223

Radnički dom (intervencijski plan)-električna energija

11.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

GDPR

3.157,67

419,09

3721

HEP-Naknada za troškove stanovanja obiteljima s 3 i više dje ce d o 16g. starosti

11.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

29.440,48

3.907,42

3223

Električna energija

11.11.2022

NAVIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

59961206620

3.180,00

422,06

3299

Rashodi protokola (reprezentacija)

11.11.2022

ADDIKO BANK D.D.

GDPR

493.600,00

65.511,98

3721

Božićnica za umirovljenike

11.11.2022

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA

67053442424

128.801,86

17.094,94

3811

Vatrogasna zajednica

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

46,40

6,16

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

46,40

6,16

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

221,36

29,38

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

121,38

16,11

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

33,90

4,50

3234

Opskrba vodom za gradsku imovinu

11.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

1.895,95

251,64

3234

Opskrba vodom

11.11.2022

RESTORAN NADA

64929972316

7.000,00

929,06

3293

Reprezentacija

10.11.2022

OTP BANKA D D ZANA KUNJI

GDPR

400,00

53,09

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

63073332379

376,73

50,00

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

1.473,70

195,59

3221

Uredski materijal

10.11.2022

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA

30610225045

30.500,00

4.048,05

3811

Djelovanje ZSUGV

10.11.2022

DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"

58518930767

86.991,73

11.545,79

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja - DV "Vukovar I

10.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

13,89

1,84

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

46,85

6,22

3223

Električna energija (sustav javnih bicikala, info pultovi, 3 D natpisi))

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

46,67

6,19

3223

Sportske građevine - električna energija

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

397,55

52,76

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

630,39

83,67

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA

30610225045

146.911,84

19.498,55

3811

Djelovanje sportskih klubova

10.11.2022

DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"

58518930767

47.807,95

6.345,21

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja - DV "Vukovar I

10.11.2022

HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR

91137925983

1.500,00

199,08

3235

Pučka kuhinja - zakup prostora

10.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

9.470,33

1.256,93

6532

Komunalna naknada

10.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

41,67

5,53

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

41,67

5,53

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR KUNJI

GDPR

100,00

13,27

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR KRAJINOVIC

GDPR

125,00

16,59

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

ZAGREBACKA BANKA D D IVONA KRAJINOVIC

GDPR

500,00

66,36

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

223,95

29,72

3223

Električna energija (sustav javnih bicikala, info pultovi, 3 D natpisi))

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

93,57

12,42

3223

Električna energija - opskrba, mrežarina, semafori i fontane

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

356,28

47,29

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

239,07

31,73

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

46,67

6,19

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

278,80

37,00

3223

Električna energija - opskrba, mrežarina, semafori i fontane

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

922,28

122,41

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

513,69

68,18

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

63,72

8,46

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

63073332379

97,33

12,92

3223

Radnički dom (intervencijski plan)-električna energija

10.11.2022

HEP OPSKRBA D.O.O.

63073332379

171,89

22,81

3223

Električna energija za gradsku imovinu

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

222,71

29,56

3234

Pučka kuhinja - režijski troškovi za prostore

10.11.2022

HEP-OPSKRBA D.O.O.

63073332379

81,01

10,75

3223

Električna energija

10.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

341,20

45,29

3221

Uredski materijal

10.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

220,00

29,20

3221

Uredski materijal

10.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

3.057,60

405,81

3221

Uredski materijal

10.11.2022

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA

30610225045

12.300,00

1.632,49

3811

Poticanje i promicanje sporta

10.11.2022

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA

30610225045

6.665,00

884,60

3811

Sportske aktivnosti djece i mladeži

10.11.2022

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA

30610225045

42.980,00

5.704,43

3811

Sustav sportskih priprema i natjecanja

10.11.2022

T.O. TORO, VL. ROBERT GRGETIĆ

34400605279

2.967,70

393,88

3221

Uredski materijal

10.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

10.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

80,52

10,69

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

10.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

10.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

80,52

10,69

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

10.11.2022

ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆ

81086117574

23.975,00

3.182,03

3237

Usluge odvjetnika i plaćanje po presudama - ZOIS

10.11.2022

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR

91137925983

8.381,73

1.112,45

3811

Gradsko društvo crvenog križa - redovna djelatnost

10.11.2022

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR

91137925983

3.352,69

444,98

3811

Gradsko društvo crvenog križa - Služba traženja

10.11.2022

LOTUSMEDIA D.O.O.

05989383998

20.000,00

2.654,46

3299

Znanost za mlade u Vukovaru

10.11.2022

KREATIVNA UDRUGA "DANUBIUS" VUKOVAR

02999950148

3.400,00

451,26

3299

Rashodi protokola (reprezentacija)

10.11.2022

CODELECT D.O.O.

90863721039

875,00

116,13

3232

Pregled i srevis opreme i uređaja

10.11.2022

ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆ

81086117574

12.500,00

1.659,04

3237

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

10.11.2022

HAG UGOSTITELJSKI OBRT VL. IGOR ŽIVKOVIĆ

82201307617

9.824,56

1.303,94

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

09.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

10.642,85

1.412,55

6532

Komunalna naknada

09.11.2022

KOMUNALAC D.O.O ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

83101904488

766.208,13

101.693,29

3234

Plan održavanja javnih površina

09.11.2022

LIBUSOFT CICOM D.O.O.

14506572540

2.250,00

298,63

3238

Održavanje računalnih programa-imovina

09.11.2022

LIBUSOFT CICOM D.O.O.

14506572540

1.437,50

190,79

3235

Najam poslužitelja za LC SPI aplikacije-imovina

09.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

1.800,00

238,90

3221

Uredski materijal

09.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

356,25

47,28

3232

Tekuće i investicijsko održavanje

09.11.2022

FONTANA _VIŠNJA_ OBRT ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO

34338246514

870,00

115,47

3299

Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

09.11.2022

HNK "LIPOVAČA"

56053320917

5.000,00

663,61

3811

Sufinanciranje režijskih troškova

09.11.2022

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB MITNICA

48553629297

5.200,00

690,16

3811

Sufinanciranje režijskih troškova

09.11.2022

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB MITNICA

48553629297

3.000,00

398,17

3811

Gospodarenje i opremanje sportskih građevina

09.11.2022

OPTIMUS LAB D.O.O.

71981294715

1.000,00

132,72

3238

Računalne usluge

09.11.2022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR

26364514418

23.374,87

3.102,38

3672

Prijelazni račun JVP VUKOVAR

09.11.2022

JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ

04514793047

87,50

11,61

3237

Ovjera tabularnih isprava,ugovora

09.11.2022

JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ

04514793047

37,50

4,98

3237

Ovjera tabularnih isprava,ugovora

09.11.2022

JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ

04514793047

166,25

22,07

3237

Ovjera tabularnih isprava,ugovora

09.11.2022

GOLUBICA UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKT.OŠTEĆ-UZOSIO GOLUBICA

83735047367

5.000,00

663,61

3811

Financiranje socijalnih usluga kod pružatelja usluge za djec u s teškoćama u razvoju

09.11.2022

VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARA

08058593701

4.000,00

530,89

3811

Vijeće ukrajinske nacionalne manjine

09.11.2022

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARA

22705216187

2.500,00

331,81

3811

Vijeće mađarske nacionalne manjine

09.11.2022

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARA

03740391192

4.000,00

530,89

3811

Vijeće rusinske nacionalne manjine

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

70,11

9,31

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

28,49

3,78

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

121,38

16,11

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

90,93

12,07

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

49,30

6,54

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

49,30

6,54

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

28,49

3,78

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

SAPONIA D.D.

37879152548

20.718,08

2.749,76

3299

"Pokloni mi osmijeh III" - potrepštine za kranje korisnike

09.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

26.642,19

3.536,03

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

09.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

1.200,00

159,27

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

09.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

2.351,25

312,06

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

09.11.2022

FONTANA _VIŠNJA_ OBRT ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO

34338246514

1.437,50

190,79

3299

Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

09.11.2022

FONTANA _VIŠNJA_ OBRT ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO

34338246514

1.085,00

144,00

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

09.11.2022

G. O. BOROVO GRAF

66485761923

193,75

25,72

3221

Uredski materijal

09.11.2022

HNK "RADNIČKI"

16256194567

3.037,49

403,14

3811

Sufinanciranje režijskih troškova

09.11.2022

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARA

20493234009

7.500,00

995,42

3811

Vijeće srpske nacionalne manjine

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

153,36

20,35

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

OŠ ANTUNA BAUERA

10726699143

13.200,00

1.751,94

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Antuna Bauer a

09.11.2022

LIVE AUDIO, VL. KRUNOSLAV ŠIBALIĆ

33222133754

2.250,00

298,63

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

09.11.2022

LIVE AUDIO, VL. KRUNOSLAV ŠIBALIĆ

33222133754

2.250,00

298,63

3299

Obilježavanja u oraganizaciji Savjeta za branitelje

09.11.2022

HNK "LIPOVAČA"

56053320917

5.763,28

764,92

3811

Gospodarenje i opremanje sportskih građevina

09.11.2022

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA

65539847432

50.000,00

6.636,14

3811

Turistička zajednica GRADA VUKOVARA Redovna djelarnost

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

18,08

2,40

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.

95863787953

49,30

6,54

3234

Potrošnja vode za fontane i navodnjavanje

09.11.2022

MARŠIĆ LIČIL.FASAD.OBRT VL. MARŠIĆ IVAN

49884024952

22.374,81

2.969,65

3522

Poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (FO RGV)

09.11.2022

OŠ NIKOLE ANDRIĆA

81664524245

3.750,00

497,71

3672

Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja-OŠ Nikole Andri ća

08.11.2022

DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE

GDPR

1.270,83

168,67

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR BILIC

GDPR

225,00

29,86

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR RAPAN

GDPR

225,00

29,86

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

HPB D D MAJDA JAKSA

GDPR

900,00

119,45

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

HPB D D DEJAN DRAKULIC

GDPR

900,00

119,45

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

HPB D D SAVA MANOJLOVIC

GDPR

900,00

119,45

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

STJEPAN MADARAC

GDPR

45,00

5,97

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

ČIKL J.D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE

030185641

8.952,50

1.188,20

3293

Dan grada i ostale manifestacije - reprezentacija

08.11.2022

ELZET, OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA

82878771889

75,00

9,95

3232

Uređenje i sanacija zgrada u vlasništvu grada Vukovara

08.11.2022

GRADSKA KNJIŽNICA

42623151665

5.000,00

663,61

3673

Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Gradska knjižnica Vukovar

08.11.2022

HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

GDPR

8.525,12

1.131,48

6532

Komunalna naknada

08.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR SAVANOVIC

GDPR

225,00

29,86

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR VULETA

GDPR

225,00

29,86

3291

Naknade članovima predstavničkih tijela - Gradsko vijeće

08.11.2022

POREZ I PRI NA DOH VUKOVAR MILAKOVIC

GDPR

225,00

29,86