Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. svibnja 2015., izglasano je i usvojeno 10 akata i to:

1. Odluka o uključivanju naselja Sotin i Lipovača u lokalnu akcijsku grupu Srijem, LAG Srijem
2. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
3. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
4. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
5. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.
6. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2014. u područjima kulture, socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti i ostalim područjima od interesa za Grad Vukovar
7. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
8. Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
9. Odluka o sklapanju ugovora o darovanju sa Gimnazijom Vukovar
10. Odluka o odgodi zaključenja sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.