Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 23. travnja 2012. (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati. Na sjednici su usvojeni Skraćeni zapisnici sa 13. sjednice, održane 31. siječnja 2012. i 14. sjednice, održane 12. ožujka 2012. te su doneseni slijedeći akti:

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja - Županijska ulica (DPU-5)
2. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
3. Odluka o dopuni Odluka o uređenju prometa na području grada Vukovara
4. Odluka o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Vukovara koji su predmet prodaje
5. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
6. Zaključak o pokretanju postupka za osnivanje Osnovne glazbene škole u Vukovaru
7. a. Plan civilne zaštite Grada Vukovara
    b. Plan zaštite i spašavanja Grada Vukovara