Grad Vukovar, kao i prethodnih godina, a povodom nadolazećeg blagdana Božića, isplatit će jednokratnu novčanu naknadu (božićnicu) korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvijestotinepedeset–kuna) po korisniku (samac/obitelj) za 300 korisnika.

Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 72.000,00 kn (slovima: sedamdesetidvijetisuće-kuna).
Jednokratna novčana naknada za Božićne blagdane za navedene korisnike isplatit će se u Croatia banci, J. J. Strosmayera 5, Vukovar. Isplata Božićnice za navedene korisnike započinje dana 17. prosinca 2015. god.