Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst i 7/19 Odluka Ustavnog suda RH) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad VukovarI.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u iznosu od 140.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata promicanja vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2020. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2020. godini“.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Udruga branitelja i stradalnika Hrvatske, OIB: 90361792562, za projekt Branitelji za bolju budućnost u iznosu 7.000,00 kuna;
2. Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Vukovara, OIB: 06061641914, za projekt Branitelji sutra u iznosu 10.000,00 kuna;
3. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, OIB: 88073614032, za projekt Promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz osnaživanje psihosocijalnih aktivnosti hrvatskih branitelja na bavljenje i organiziranje kulturnih, sportskih i drugih oblika druženja u iznosu 15.000,00 kuna;
4. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753, za projekt „Djeca rata – nečujni krik“ u iznosu 15.000,00 kuna;
5. Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Vukovara, OIB: 68524060354, za projekt Briga o roditeljima poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u iznosu 12.000,00 kuna;
6. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, OIB: 07321284009, za projekt Sjećanje na Domovinski rat u iznosu 12.000,00 kuna;
7. Udruga hrvatskih branitelja "Sajmište" Vukovar, OIB: 26710029292, za projekt Za bolje sutra sa braniteljima u iznosu 10.000,00 kuna;
8. Udruga "Vukovarski veterani" Vukovar, OIB: 90300435475, za projekt Ratni veterani - sportom do zdravlja i prijateljstva u iznosu 7.000,00 kuna;
9. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar, OIB: 72695703444, za projekt SŠNIDOR (Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske) u iznosu 13.000,00 kuna;
10. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora - Centar za istraživanje ratnih zločina, OIB: 95632242263, za projekt Prikupljanje podataka o logorima, procesuiranju zločina u iznosu 10.000,00 kuna;
11. Braniteljice Domovinskog rata RH, OIB: 88532144098, za projekt „Kreativni rad kao psihosocijalna pomoć – radionica“ u iznosu 14.000,00 kuna;
12. "Vukovarske majke" Udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja, OIB: 19905002344, za projekt Suočavanje sa istinom - naslijeđe Domovinskog rata u iznosu 15.000,00 kuna;

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

KLASA: 402-03/19-01/5
URBROJ:2196/01-02-20-44
U Vukovaru, 10. siječnja 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.