POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA:112-01/18-01/3

URBROJ: 2196/01-19-414

Vukovar, 04. rujna  2019. godine

Nakon provedenog Oglasa za prijam 1 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama, osobama u nepovoljnom položaju

i/ili osobama s invaliditetom, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pokloni mi osmijeh“ u gradu Vukovaru, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Grada Vukovara, Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje

POZIV

na razgovor (intervju)

 

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da postupku intervjua mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje:

  1. Marija Dedić
  2. Marina Krnajac
  3. Jagić-Jokić Renata
  4. Irena Nikolić

II.

 

Kandidatkinje čije prijave nisu potpune ili ne ispunjavaju druge uvjete iz natječaja, ne mogu

pristupiti postupku intervjua te se ne smatraju kandidatima, a to su:

  1. Zlatica Radović
  2. Svjetlana Božić
  3. Tatjana Capjak
  4. Biljana Nikolić

 

III.

 

Razgovor (intervju) održat će se 06. rujna  2019. godine, ured br. 22 (II. kat) s početkom u 14:00 sati, u zgradi Gradske uprave Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

 

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Za kandidatkinju koja ne pristupi postupku intervjua u naznačeno vrijeme, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom.

Razgovor (intervju) sastojat će se od provjere motivacije kandidatkinja za obavljanje poslova iz Oglasa te socijalnih uvjeta kandidatkinja.

IV.

 

Nakon provedenog intervjua sa svim kandidatkinjama, Povjerenstvo će na oglasnoj ploči Grada Vukovara te na internetskoj stranici Grada Vukovara objaviti odabranu kandidatkinju.

     V.

 

Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

                                                                                         Predsjednik Povjerenstva

                                                                                          Josip Paloš, mag.iur.