Nekategorizirano

ODLUKA
o gradskim porezima (pročišćeni tekst)


I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: gradski porezi), njihova visina te način obračuna i plaćanja.

II VRSTE GRADSKIH POREZA

Članak2.

Gradski porezi su:

1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na tvrtku ili naziv,
4. porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak3.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3% od prodajne cijene pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Porez na potrošnju obračunava obveznik i plaća ga u roku 5 dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.


2. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 6.

Rješenje o utvrđivanju poreza donosi Porezna uprava Vukovar do 30. travnja godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju toga poreza.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 7.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

- pravne i fizičke osobe čija je vrijednost imovine preko 20 milijuna kuna ..................... 2.000,00 kuna

- samostalni ugostitelji u I. zoni Grada (prema Odluci o komunalnoj naknadi) .................. 1.200,00 kuna

- samostalni ugostitelji u II. zoni Grada.. .. 800,00 kuna

- samostalni ugostitelji u III. zoni Grada. .. 500,00 kuna

- ostale pravne osobe ................. 500,00 kuna

- ostale fizičke osobe ................. 200,00 kuna

Članak 8.

Ne smatraju se tvrtkom, odnosno nazivom natpisi na stolovima, klupama i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici, na kojima se prodaju živežne namirnice, kao ni natpisi što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima.

Članak 8a

Plaćanja poreza na tvrtku ili naziv oslobođeni su :

a)novi poduzetnici koji ujedno i zapošljavaju ,u razdoblju do tri godine,
b)postojeći poduzetnici koji povećavaju zapošljavanje,u razdoblju do tri godine.

Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza donosi Gradsko poglavarstvo na zahtjev poduzetnika koji udovolji uvjetima iz stavka 1.ovog članka.

Članak 9.

Rješenje o utvrđivanju poreza na tvrtku ili naziv donosi Porezna uprava Vukovar do 31. siječnja godine za koju se porez utvrđuje.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku 15 dana od dana dostave Rješenja kojim je porez na tvrtku ili naziv utvrđen.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se razmjernii dio poreza na tvrtku ili naziv.

 

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 10.

Javnom površinom smatraju se javne prometne površine, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, trgovi, parkovi te ostale javne površine (autobusni kolodvor i stajališta, željeznički kolodvor, benzinske crpke, otvoreni prostori oko zgrada, kupališta i sl.).

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 5% na iznos zakupnine.

Članak 12.

"Rješenje o utvrđivanju poreza na korištenje javnih po­vršina donosi Porezna uprava Vukovar u roku 15 dana od dana prijema Ugovora o davanju u zakup javne po­vršine.

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja dužan je u roku 15 dana od sklapanja Ugovora o davanju u zakup javne površine isti dostaviti Poreznoj upravi Vukovar.”

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza.

 

III. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 14.

Obveznici gradskih poreza dužni su svaku promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Poreznoj upravi Vukovar u roku 15 dana od dana nastale promjene.

Članak 15.

Odredbe propisa o porezu na dohodak shodno se primjenjuju prilikom utvrđivanja, naplate, žalbi i ostalih radnji i postupaka u vezi s naplatom poreza iz ove Odluke.

Članak 16.

Poreznoj upravi Vukovar prenose se u cijelosti poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih poreza iz ove Odluke.

Članak 17.

Poreznoj upravi Vukovar za obavljanje poslova iz članka 16. ove Odluke pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 18.

Ovlašćuje se Zavod za platni promet Vukovar da naknadu iz članka 17. ove Odluke obračuna i uplati u državni proračun.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 8/97).

Poduzetničke zone u gradu Vukovaru su:

 1. Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
 2. Poduzetnička zona Priljevo
 3. Podunavska slobodna zona d.o.o.
"Državni arhiv u Vukovaru", sa sjedištem u Vukovaru, osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2007. godine i započeo s radom u 2008. godini.
Početkom 2009. godine uspostavio je nadleštvo u obavljanju poslova iz arhivske djelatnosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Državni arhiv u Vukovaru trenutno posluju na dvije lokacije: u Vukovaru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 8, gdje se nalazi Uprava arhiva i u Vinkovcima, Vojarska b.b., gdje se nalazi arhivsko gradivo i stručni djelatnici arhiva.
Državni arhiv u Vukovaru obavlja poslove povezane sa čuvanjem, zaštitom, obradom, korištenjem i istraživanjem arhivskoga gradiva s područja Vukovarsko-srijemske županije te obavlja stručni nadzor pismohrana u kojima se čuva arhivsko i registraturno gradivo na području iste.

Arhivski sabirni centar Vinkovci
Vojarska b.b.
32 100 Vinkovci
tel/fax: 032 331 695

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Područni centar Vukovar

204. vukovarske brigade 6, 32000 Vukovar
Voditelj centra: dr.sc. Dražen Živić
Tel. 032/450 323, fax. 032/450 348
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.pilar.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=3#vukovarZavod za znanstveno-istraživački rad
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

J. J. Strossmayera 25 (Ružičkina kuća), 32000 VukovarDržavni arhiv u Vukovaru
Franje Tuđmana 8
32 000 Vukovar
tel/fax: 032 425 195
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru: Petar Elez, prof.
Ukratko o Državnom arhivu u Vukovaru

 

Na stranici OBRASCI nalaze se kako slijedi:

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde o nositelju stanarskog prava iz 1991. godine i
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde da stranka nije imala stanarsko pravo 1991. godine

 

Napomena:

Uz Zahtjev potrebno je priložiti Upravne pristojbe  u vrijednosti 20,00 kn, ukoliko stranka nije oslobođena plaćanja a temeljem Zakona o upravnim pristojbama (N.N. 77/96, 77/96 Uredba), 131/97, 68/98, 66/99 (Uredba), 145/99, 30/00(Odluka USRH)).

Ovi Zahtjevi vrijede samo za stranke čiji  su stanovi na području grada Vukovara ili su imali prebivalište  do 1991. godine na istom.

Svi ostali  radi ishođenja potrebne dokumentacije moraju se javiti u Grad (Ilok) ili Općinu ( Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja) na čijem se području nalazi predmetni stan ili su imali prebivalište.

Vukovar, Sajmište 174
MB: 3025004
Tel: (032) 428-179
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fax: (032) 428-180
Skraćeni naziv poduzeća:
"KOMUNALAC" d.o.o.
Sjedište:
Vukovar, Sajmište 174
Osnovna djelatnost:
komunalno gospodarstvo
Predmet poslovanja:
održavanje čistoće , odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina , tržnice na malo, upravljanje i održavanje javnog gradskog parking prostora, naplata usluge parkiranja, služba premještanja nepropisno parkiranih vozila, upravljanje gradskim grobljima i Memorijalnim grobljem žrtava iz Domovinskog rata i druge registrirane djelatnosti.
Članovi uprave:
direktor: Marinko Leko, dipl. ing.
(zastupa društvo bez ograničenja i pojedinačno)
Temeljni kapital poduzeća:
6.976.080,74 kuna
Poslovna banka:
Slavonska Banka d.d. Osijek
Pravni oblik:
društvo s ograničenom odgovornošću,
pravni sljednik Javnog poduzeća "Komunalac" Vukovar, osnovanog 1954. godine.
Žiro račun:
2393000-1102006666
Matični broj:
3025004
Tel.:
(032) 428-179
Fax.:
(032) 428-180
Uprava groblja tel.:
(032) 410-559, 410-554
Uprava groblja telefax:
(032) 410-559
Broj uposlenih:
150

Od početka integracije u pravni sustav RH do danas uspješno obavljamo raščišćavanje za vrijeme Domovinskog rata razrušenih objekata, ostvarujemo pozitivne financijske rezultate, želimo zajedno sa svim građanima učiniti grad ljepši.
vodovod.gif Vodovod grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
MB: 3007693
Jana Bate 4, Vukovar
Tel.: (032) 424-727
Fax: (032) 424-724
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Skraćeni naziv poduzeća: "Vodovod grada Vukovara" d.o.o.
Sjedište: Vukovar, Jana Bate 4
Osnovna djelatnost: vodoopskrba i odvodnja
Predmet poslovanja:
građenje, projektiranje i nadzor, proizvodnja i distribucija vode te odvodnja- kanalizacija
Članovi uprave:
direktor Milica Zebec, dipl. oec
(zastupa društvo bez ograničenja i pojedinačno)
Temeljni kapital poduzeća:
87.475.800,00 kuna
Poslovna banka: Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb
Pravni oblik:
društvo s ograničenom odgovornošću
Žiro račun: 2500009-1102006623
Matični broj: 3007693
OIB:
95863787953
Tel.: (032) 424-727
Telefax:
(032) 424-724
Poslovne jedinice:
PJ "Proizvodnja vode"
PJ "Vodovodna mreža"
PJ "Odvodnja i Tehnički odjel"
PJ "Opći i ekonomski odjel"
Broj uposlenih: 106 stalni i 2 na ugovor o radu
Dužina vodovodne mreže:
351 km
Dužina mreže odvodnje: 131 km
Instalirani kapacitet proizvodnje pitke vode:
300 l/s
Godišnji prosjek potrošnje:
110 l/s

Vodoopskrba pokriva slijedeća mjesta: Vukovar, Sotin, Mikluševci, Tompojevci, Čakovci, Berak, Bokšić, Negoslavci, Bogdanovci, Bršadin, Lipovača, Borovo, Svinjarevci, Petrovci, Trpinja, Bobota, Ćelije, Ludvinci

Gradska knjižnica Vukovar
knjiznica.jpg
Središnja knjižnica:
Trg Republike Hrvatske 1
32000 Vukovar
tel.(centrala): 032/450-352
fax: 032/450-350
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.gkvu.hr

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak 8,00 – 19,30 sati
subota 8,00 – 13,00 sati

Ogranci Gradske knjižnice Vukovar:

BOROVO NASELJE
Ulica Domovinskog rata 1
(Tržni centar)
32010 Vukovar
tel. 032/423-207
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
pon. – pet. 8,00 – 19,30 sati
sub. 8,00 – 13,00 sati

SOTIN
Ulica dr. F. Tuđmana 20
32232 Sotin
tel.: 032/512-906
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
pon. - sri. – pet. 15,00 – 19,00 sati
uto. - čet. 9,00 – 13,00 sati
sub. (1. i 3. u mj.) 9,00 – 13,00 sati

LOVAS
Kralja Tomislava 13
32237 Lovas
tel. 032/525-041

Radno vrijeme:
pon., uto., čet., pet. 16,00 – 19,30 sati
sri. 10,00 – 13,30 sati
sub. (1. i 3. u mj.) 10,00 – 13,00 sati

Rad Gradske knjižnice Vukovar orgainiziran je kroz slijedeće odjele:

Dječji odjel
Odjel za odrasle korisnike
Studijski odjel

 

DJEČJI ODJEL (032/450-355) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Namijenjen je djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, roditeljima, onima koji rade s djecom, ali i svima koji vole zaviriti u čarobni svijet mašte i razigranog stvaralaštva.

Odjel je podijeljen u tri dijela:

 • kutak za najmlađe
 • kutak za mlade
 • igraonica.


U kutku za najmlađe nalaze se slikovnice i knjige za djecu nižih razreda osnovne škole: lektirni naslovi, pustolovni, zabavni romani i dr.

U kutku za mlade mogu se prelistati njima primjereni časopisi (Modra lasta, Smib, Radost, National Geographic Junior, Drvo znanja i dr.), napraviti plakat ili napisati domaća zadaća i sl. I tu su neizostavni lektirni naslovi, ali i veliki broj zabavno-edukativnog štiva. Euro-Internet kiosk omogućuje našim mladim korisnicima brzo pretraživanje interneta.

Igraonica je namijenjena djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Utorkom i četvrtkom od 16:30 do 18:30 sati igraonica postaje mala kreativna radionica u kojoj se djeca mogu igrati, zabavljati, družiti i stjecati nova znanja. Svi su programi u okviru igraonice besplatni.

Osim knjižne, na Dječjem se odjelu nalazi i neknjižna građa: audiokasete, audioCD-i, DVD-i, CD-romovi i igračke. Na Odjelu su postavljena i dva računala namijenjena pisanju referata, pretraživanju interneta i sl. Na raspolaganju je i referentna građa: enciklopedije, rječnici, gramatike, leksikoni, atlasi i ostala stručna literatura. Pomoć pri odabiru knjiga, pronalaženju izvora znanja, osmišljavanju literarnih i likovnih aktivnosti rado će pružiti knjižničari Dječjeg odjela.

ODJEL ZA ODRASLE KORISNIKE (032/450-357) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Na Odjelu za odrasle korisnike možete posuditi raznovrsnu knjižnu građu namijenjenu ne samo onima koji čitaju iz potrebe već i onima koji čitaju iz zadovoljstva i razonode:

 • beletristiku (hrvatsku i stranu)
 • SF literaturu
 • popularnu psihologiju
 • popularnu medicinu
 • knjige s tematikom Domovinskog rata
 • knjige o Vukovaru
 • knjige političkih i povijesnih tema
 • informatičke knjige
 • knjige o umjetnosti…

Knjižni fond čini hrvatska književnost, sve strane književnosti prevedene na hrvatski jezik, knjige na stranim jezicima te velik broj stručnih knjiga iz svih područja ljudskog znanja.
Korisnici mogu koristiti sljedeće usluge:
 • računalno pretraživanje fonda - kataloga
 • pretraživanje fonda pomoću abecednog i stručnog kataloga
 • pristup internetu:
  • pola sata/cijeli sat 3,00/5,00 kn (za članove Knjižnice)
  • pola sata/cijeli sat 5,00/10,00 kn (za nečlanove Knjižnice)
Na odjelu se nalazi i čitaonica tiska u koju svakodnevno pristižu novi brojevi dnevnog tiska - Večernji list, Jutarnji list, Glas Slavonije, Vjesnik; tjednici - Globus, Nacional, Gloria, Story; dvotjednik Vukovarske novine te stručni časopisi (Meridijani, Lider, Bug, Mreža, Narodne novine, Hrvatska vodoprivreda, UT i dr.)

Osim knjižne građe na Odjelu za odrasle korisnike nalazi se i neknjižna građa (glazbeni CD-i, VHS kasete i DVD-i).
STUDIJSKI ODJEL (032/450-356) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studijski odjel različitim oblicima djelovanja pruža usluge ponajprije srednjoškolcima, studentima, znanstvenicima, ali i ostalim korisnicima svih dobnih i obrazovnih skupina. Ovdje je smještena rijetka i skupa građa (rječnici, enciklopedije, bibliografije, atlasi i druga referentna građa) koja u sebi obuhvaća općeznanstveni fond iz svih područja ljudskog znanja i stvaralaštva. Knjižni se fond Studijskoga odjela u pravilu ne posuđuje izvan Knjižnice, izuzev vikenda (od petka – 18:00 sati do ponedjeljka – 10:00 sati). Posudba vikendom izuzima referentnu građu (rječnike, enciklopedije, atlase, gramatike, leksikone i sl.).

Korisnicima Studijskog odjela na raspolaganju je:

 • fond Zavičajne zbirke: za Zavičajnu zbirku prikupljaju se knjige, ali i ostala građa, objavljena na području grada Vukovara; knjige čiji autori potječu s područja grada Vukovara; knjige koje govore o Vukovaru ili Vukovarcima.
 • fond Zbirke Domovinskog rata posjeduje oko 800 naslova s tematikom Domovinskog rata. Postoji i poseban katalog ovih knjiga koji svaki korisnik može besplatno dobiti.
 • stručna periodika, oko 30 stručnih časopisa (Jezik, Književna smotra, Suvremena lingvistika, Kolo, Učitelj i dr.)
 • fond neknjižne građe na Studijskom odjelu čini multimedijalna (VHS i CD–ROM) građa odgojno–obrazovnog sadržaja tematski vezana za nastavni program. Korisnici je mogu koristiti isključivo na Studijskom odjelu.
Odjel nudi dvadesetak sjedećih mjesta za rad u primjerenim uvjetima. Ujedno, korisnici mogu koristiti osam računala za pripreme maturalnih radnji, seminara i ostalih pisanih dokumenata. Uz pristup internetu, postoji i mogućnost skeniranja, spiralnog uvezivanja, plastificiranja, snimanja informacija s interneta na disketu i CD-ROM te printanja.

Studijski odjel nudi i uslugu međuknjižnične posudbe.

Za sve potrebne informacije, upite i savjete korisnici se mogu obratiti knjižničarima koji im mogu pripremiti građu za određenu temu te ih usmjeriti na odgovarajuću literaturu i izvore informacija.

vrtic_1_1.jpg

Adresa: Vukovar, Eugena Kvaternika 27
Tel. 032 417-709
E-mail:
32 000 Vukovar

U našem Vrtiću zaposleni su: 25 odgojitelja, ravnateljica, 3 stručna suradnika, 2 računovoditelja, 1 tajnik-voditelj računovodstva, 1 gl. kuharica-ekonom, 2 kuharice, 2 servirke, 1 servirka-spremačica, 7 spremačica, 1 švelja-pralja, 2 domara, 1 domar-vozač, dostavljač.

Svi skupa činimo veliku obitelj od 49 članova unutar 4 objekta:

ODGOJITELJI

U našem vrtiću radi 25 odgojnih djelatnika, od kojih je jedna medicinska sestra. Realizirajući odgojno-naobrazbene zadaće, maksimalno se zalažu zadovoljiti dječje potrebe, poticati pravilan razvoj, te stvoriti uvjete za njihovo vedro djetinjstvo.

RAVNATELJ: Hilda Marija Devčić, odgojitelj
telefon: 032- 414 708
radno vrijeme: 8-16
sjedište: Centralni objekt, E. Kvaternika 27

Poslovodni i stručni voditelj vrtića. Posao ravnatelja u vrtiću je briga za osiguravanje svih materijalnih, organizacijskih i financijskih uvjeta za provedbu odgojno-naobrazbenog rada, te koordiniranje svih službi vrtića u funkciji operacionalizacije zadaća.

Kao odgojitelj s dugogodišnjim iskustvom djeluje u promicanju predškolskog odgoja kao odgojno-naobrazbene djelatnosti.

PEDAGOG: v.d. Mirjana Kulić
telefon: 032- 414 709
radno vrijeme: 8-16
sjedište: Centralni objekt

Zadaća pedagoga Vrtića je obogaćivanje programa rada s djecom, organiziranje posjeta, izleta i predstava što čini djeci veliku radost.

DEFEKTOLOG: Silvija Genčić, dipl. defektolog
telefon: 032- 423 214
radno vrijeme: 8-16
sjedište: P.O. Leptirić, Borovo naselje

Rad s djecom provodi svakodnevno prema utvrđenom rasporedu i prema individualnom planu za svako dijete surađujući s odgojiteljima i roditeljima u svladavanju razvojnih teškoća.

ZDRAVSTVENI VODITELJ: Leze Gojani, med. sestra
telefon: 032- 410 372
radno vrijeme: 7-15
sjedište: P.O. Mitnica

Vodi brigu o zdravoj prehrani, pravilnom tjelesnom razvoju djece, te provodi sanitarno-higijenski nadzor.

TAJNICA, VODITELJ RAČUNOVODSTVA: Blaženka Obradović
telefon: 032- 414 709
radno vrijeme: 7-15
sjedište: Centralni objekt

Odgovara za zakonito i pravovremeno poslovanje računovodstva.

RAČUNOVODSTVO VRTIĆA: Maja Džapo
Tamara Jurišić
telefon: 032- 414 709
radno vrijeme: 7-15
sjedište: Centralni objekt

Odgovorni za zakonitost i pravovremeno obavljanje poslova materijalnog knjigovodstva i blagajničko poslovanje.

KUHINJA:
Ljubica Gvozdanović, gl. kuharica i ekonom
Gordana Grubešić, kuharica
Svetlana Ivanović, pomoćna kuharica
telefon: 032- 410 373
radno vrijeme: 6-14
sjedište: P.O. Mitnica

U centralnoj kuhinji vode se poslovi pripreme i distribuiranje hrane za sve naše objekte. U područnim objektima nalaze se servirke koje su zadužene za raspodjelu hrane i to:

Marica Tomašek u Centralnom objektu
Zora Vojtkiv u P.O. Leptirić i Josipa Krainović u P.O. Sotin
DOMARI-LOžAČI:
Zoran Zajačko, Centralni objekt
Josip Mihaljević, P.O. Leptirić i Sotin
Davor Grahić, P.O. Mitnica – vozač i dostavljač

Domari-ložači zaduženi su za održavanje zgrade i inventara, te nadziru funkcioniranje postrojenja i instalacije centralnog grijanja. Domar-ložač koji obavlja zadaću i vozača-dostavljača vodi brigu o distribuiranju hrane po objektima, te o dostavi raznog materijala za svakodnevni rad.

šVELJA-PRALJA:
Branka Grahić
sjedište: P.O. Mitnica
radno vrijeme: 6-14

Obavlja poslove šivanja, pranja i glačanja. šiva garderobu za lutke. Kreativna je i sudjeluje u izradi kostima za kazališne predstave djece i odraslih.

SPREMAČICE:
Centralni objekt: Mara Sluganović, Snježana Zajačko i Ankica Foriš
P.O. Mitnica: Josipa Krizmanić i Dragica Mrnjaus
P.O. Leptirić: Katica Horvat i Ljiljana Cetin
P.O. Sotin: Josipa Krainović

Brinu se za higijenu svih prostora, te osiguravanje uvjeta za dnevni odmor djece.

NAšI OBJEKTI:

Djeca i odgojitelji raspoređeni su na četiri lokacije: tri u gradu i jedna u prigradskom naselju Sotin. U samom Gradu objekti su na rubnim dijelovima, što ukazuje na nužnu potrebu za gradnjom novog objekta u centru grada.

CENTRALNI OBJEKT

Adresa:
Vukovar, ulica Eugena Kvaternika 27
Voditelj objekta:
Mirjana Kulić
Telefon:
032 417-709
Radno vrijeme:
7-16
Dežurstvo
ujutro: 6-7, popodne: 16-17
5 odgojnih skupina
121 dijete od navršene jedne godine do polaska u školu
Odgojitelji:
Verica Kenigssneht, Snježana Rak
Marinka Olujić, Marica Rončević
Zdenka Maksimović, Lidija Vezmar
Biserka Bernatović, Melita Gverić
Zlata Banožić, Margita Lušić
Dječji vrtić Vukovar 1 - početak

PODRUČNI OBJEKT MITNICA

Adresa:
Vukovar, ulica Hermana Gmeinnera bb
Voditelj objekta:
Dubravka Sabo
Telefon:
032 410-372
Radno vrijeme:
7-16
Dežurstvo
ujutro 6-7, popodne 16-17
3 odgojne skupine
80 djece od navršene jedne godine do polaska u školu
Odgojitelji:
Milka Kunac, željka Tunjić
Ančica Božanović-Zoranović, Tatjana Hrgović
Verica Džankić, Dubravka Sabo
Dječji vrtić Vukovar 1 - početak

PODRUČNI OBJEKT SOTIN

Adresa:
Sotin, Kardinala Alojzija Stepinca bb
Telefon:
032 512-323
Radno vrijeme:
8-14
Dežurstvo
ujutro 6-7, popodne 16-17
1 odgojna skupina, šest-satni program
13 djece od navršene dvije godine do polaska u školu
Odgojitelji:
Vesna Ostrun
Dječji vrtić Vukovar 1 - početak

PODRUČNI OBJEKT LEPTIRIĆ

Adresa:
Borovo naselje, Kralja Zvonimira bb
Voditelj objekta:
Silvija Genčić
Telefon:
032 423-214
Radno vrijeme:
7-16
Dežurstvo
ujutro 6-7, popodne 16-17
4 odgojne skupine
93 djece od navršene jedne godine do polaska u školu
Odgojitelji:
Lucija Primorac, Biserka Salamon
Nikolina Menjuk, Ðurđica šikoparija
Ana Čikanović, Silvana Nadovski
PROGRAMI:

U našem Vrtiću realizira se:

 • 10-satni program - 268 djece
 • 6-satni program s ručkom - 19 djece
 • 6-satni program bez ručka - 20 djece
 • program predškole
PROJEKTI:

IZDAVAČKA DJELATNOST

 • Iskrice – periodično glasilo za djecu i roditelje
 • U pripremi Monografija povodom 5 obljetnice povratka Vrtića u svoj Grad
vrtic_2_1.jpg
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2
K. A. Stepinca 46,
32 000  VUKOVAR
tel.: 032/441-288
fax.:032/441-608
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dječji vrtić Vukovar 2, Vukovar, javna je ustanova, ustrojena kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju različiti programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Osnivač Vrtića je Grad Vukovar.
Vrtić je registriran i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.
Vrtić je uvršten u mrežu predškolskih ustanova Vukovarsko – srijemske županije.

Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Vukovar 2, K. A.  Stepinca 46., Vukovar.
Radno vrijeme vrtića je od 6,30  - 16,30  svakodnevno u okviru petodnevnog radnog tjedna, usklađeno s potrebama roditelja.

Vrtić je ustrojen prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, 10/97) i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN;107/2007) te svoj rad temelji na drugim pravnim pravilima (zakoni, podzakonski akti te posebni pravni akti) kojima je regulirana djelatnost predškolskog odgoja.

Ciljeve i zadaće predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci Vrtić temelji na Prijedlogu koncepcije predškolskog odgoja i Programskog usmjerenja  odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, br. 7-8/1991)
te Zakona o odgoju i obrazovanju na jezicima narodnosti od 04.06.1979.  ( NN, 25/79.)

Cjelokupan rad Vrtića zasniva se na humanističko razvojnoj koncepciji te profesionalnom obavljanju djelatnosti.

Poslove njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi Vrtić ustrojava u dva objekta:
Dječji vrtić «Radost» - K. A. Stepinca 46, Vukovar
tel.: 032/ 41-288,
fax.:032/ 441-608
Dječji vrtić «Borovo» - Kralja Zvonimira b.b., Vukovar
tel.: 032/ 422-973

Vrtić ostvaruje primarnu djelatnost kroz različito trajanje programa rada s djecom.

-    10 –satni program jaslica i vrtića
-      6 – satni program vrtića
-      6 – satni program vrtića (bez ručka),  te druge programe
-    program za nadarenu djecu
-    program za djecu pripadnika srpske nacionalne manjine i drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
-    program Predškole
-    program ranog učenja stranih jezika, druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja u suglasnosti s Ministarstvom prosvjete i športa.

Na početku pedagoške 2009. -20010. godine upisano je 219 polaznika u redovite programe.
Odgojno –obrazovni programi provode se u devet odgojnih skupina: tri jasličke i šest vrtićkih skupina.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost na temelju Godišnjeg programa rada, koji donosi za svaku pedagošku godinu Upravno vijeće Vrtića, te ga dostavlja Osnivaču na uvid i usvajanje kao i izvješće o realizaciji istog.

Za realizaciju cjelokupne djelatnosti vrtića angažirano je 34 radnika.
•    1 ravnatelj
•    1 stručni suradnik
•    17 odgojitelja (dva odgajatelja za realiziranje H J )
•    1 medicinska sestra
•    3 pravno – administrativna, računovodstvena – financijska radnika
•    11 pomoćno – tehničkog osoblja

Stručni djelatnici kadrovski su organizaciono ekipirani za provođenje njege, odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Upis djece u vrtić

•    Upis djece u Vrtić vrši se na temelju javnog natječaja (tijekom svibnja).
•    Upis se vrši na temelju  Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara, koji je donio Osnivač.
•    Upisi se mogu vršiti i tijekom pedagoške godine ako ima mjesta u odgojnim skupinama, naravno vodeći računa o pedagoškim standardima o broju djece u skupini.

Prilikom upisa u Vrtić roditelj prilaže slijedeću dokumentaciju:
•    prijava za upis djeteta
•    preslika domovnice
•    preslika rodnog lista
•    potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
•    i dr. dokumentaciju u vezi ostvarivanja olakšica pri plaćanju vrtića

Roditelj vrši izbor programa u koji upisuje dijete, te potpisuje Ugovor s Vrtićem o međusobnim pravima i obvezama.

Sve informacije o radu vrtića možete dobiti svakodnevno od 8,00 do 15,00 sati na telefon: (032) 441-288.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2

K. A. Stepinca 46,

32 000 VUKOVAR

tel.: 032/441-288

fax.:032/441-608

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.